Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD537
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowana zmiana pozwoli na podwyższenie wynagrodzeń, które poprzez swoją motywacyjną rolę, zwiększą zaangażowanie pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Finansów, izbach administracji skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej, w realizację powierzonych obowiązków. Ponadto projektowana zmiana pozytywnie wpłynie na konkurencyjność ofert pracy na ryku pracy, a także zwiększy skuteczność prowadzonych rekrutacji w urzędach oraz ograniczy fluktuację kadr.
Poza tym, zmiana stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w  ww. jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej pozwoli na zrealizowanie planowanej regulacji wynagrodzeń określonej w Porozumieniu zawartym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 21 listopada 2018 r. z częścią organizacji związków zawodowych działających w jednostkach KAS oraz procedowanej uchwale dotyczącej modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2020-2022. Zaproponowane miesięczne stawki wynagrodzenia uwzględniają: skutki planowanych podwyżek wynikających z ww. Porozumienia oraz planowanych podwyżek w latach 2020-2022, aktualny poziom wynagrodzenia, konieczność ograniczenia awansu wynikającego ze wzrostu wynagrodzenia, gradację kategorii zaszeregowania oraz strukturę widełek wynikającą z obecnie obowiązującego rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana zmiana rozporządzenia polega na dodaniu w załączniku nr 1 do rozporządzenia tabeli F, która określa miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Finansów, izbach administracji skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej, zgodnie ze stanowiskami ujętymi w tabeli XII części I, tabeli XIII części I oraz tabeli XIV części I załącznika nr 3 do rozporządzenia. Ponadto w załączniku nr 3 wykreślone zostały w tabeli VI część V Urzędy skarbowe, w tabeli XII - część II Urzędy celne oraz w tabeli XIII - część VI Urzędy celne, bowiem te stanowiska już nie funkcjonują w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej, a urzędy celne wskazane w tabeli XII i XIII nie funkcjonują w strukturze KAS.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Walczak Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry