Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD132
Tytuł

Projekt ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 17 października 2003 roku uchwalona została ustawa o wykonywaniu prac podwodnych, która wprowadziła nowe regulacje w zakresie uprawnień i kwalifikacji osób wykonujących prace podwodne. W trakcie obowiązywania ustawy zostały zdiagnozowane pewne nieścisłości, a także niespójności w przepisach ustawy. Ponadto niektóre przepisy okazały się mało realne i wymagające modyfikacji z uwagi na dostosowanie do rzeczywistych warunków wykonywania prac podwodnych. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania z uwagi na problemy związane z przeprowadzaniem kontroli i oceną szkoleń przez Komisję Kwalifikacyjną Nurków działającą przy Dyrektorze Urzędu Morskiego, której do tej pory członkami były osoby w stosunku do których zgłaszane zostały wątpliwości w zakresie bezstronności. Proponowane rozwiązanie zapewni zachowanie obiektywizmu i przejrzystości oraz prawidłowego przebiegu przeprowadzanych w ośrodkach szkoleniowych kontroli, a także wysoki poziom kształcenia w zawodach w zakresie wykonywania prac podwodnych. Problemem obecnie jest również sam sposób przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu ustawy jest przekazanie dotychczasowych uprawnień Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie uznawania ośrodków szkoleniowych nurków, przeprowadzania i organizowania egzaminów, wydawania dyplomów, uznawania uprawnień nabytych za granicą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej. Powyższe rozwiązanie podyktowane jest koniecznością zachowania obiektywizmu i przejrzystości oraz prawidłowego przebiegu przeprowadzanych w ośrodkach szkoleniowych kontroli, a także zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w zawodach w zakresie wykonywania prac podwodnych. Proponuje się zastąpienie dotychczasowych kontroli przeprowadzanych przez Komisję Kwalifikacyjną Nurków audytami wzorowanymi na zapisach ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680). W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w zawodzie nurków proponuje się wprowadzenie nowych regulacji dotyczących przeprowadzania egzaminów. W celu organizacji i przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych, proponuje się aby minister właściwy do spraw gospodarki morskiej powołał, w drodze zarządzenia, Centralną Komisję Egzaminacyjną Nurków, zwaną „Centralną Komisją”, której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu. Wprowadzone rozwiązania pozwolą na zachowanie obiektywizmu i przejrzystości oraz prawidłowego przebiegu przeprowadzanych w ośrodkach szkoleniowych kontroli, a także zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w zawodach w zakresie wykonywania prac podwodnych. Istotą proponowanych rozwiązań jest przekazanie dotychczasowych kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni wynikających z ustawy o wykonywaniu prac podwodnych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej oraz wprowadzenie usystematyzowanego nadzoru uznanych ośrodków szkoleniowych przez wprowadzenie instytucji audytów, jak i powołanie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Nurków, mającej za zadanie czuwać nad rzetelnym i prawidłowym przeprowadzaniem egzaminów zawodowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Moskwa Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry