Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD447
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 8 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. poz. 1495). Na jej podstawie w art. 35a ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. poz. 319) ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron, a w art. 8a określa się jego zadania. W związku z powyższym istnieje potrzeba uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron (Dz. U. poz 795) oraz zniesienie Pełnomocnika ustanowionego w tym rozporządzeniu, aby uniknąć istnienia dwóch różnych aktów prawnych stanowiących podstawę do powołania tego samego organu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron oraz uchylenie ustanawiającego go rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron (na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Kurtyka Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 marca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.03.2019
Rejestr zmian