Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD533
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w poszczególnych województwach

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z zawartym w Dziale IV Przepisy epizodyczne art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123), dalej „ustawa”, dysponent Funduszu dokonuje podziału środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w poszczególnych województwach. Artykuł 24 ust. 2 ustawy przewiduje, że Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób podziału środków Funduszu, mając na uwadze:
1) powierzchnię województwa,
2) liczbę mieszkańców województwa,
3) wartość produktu krajowego brutto województwa,
4) zaspokojenie potrzeb przewozowych społeczności na obszarze województwa. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przewiduje się, że wysokość środków przyznanych dla danego województwa będzie ustalana przez ministra właściwego do spraw transportu i będzie stanowiła iloczyn ogólnej kwoty środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu i wskaźnika udziału województwa w tej kwocie.
Projekt określa szczegółowy sposób podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Środki te będą przeznaczone na dofinansowanie uruchamianych przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego deficytowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
W myśl art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016,
z późn. zm.) organizatorami są, między innymi, jednostki samorządu terytorialnego oraz związki tych jednostek.
W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów został określony sposób podziału środków Funduszu przez jego dysponenta. Niniejszy sposób podziału będzie stosowany do dnia 31 grudnia 2021 r. 
Kwota stanowiąca 11/12 środków Funduszu określonych w planie finansowym na dany rok budżetowy będzie dzielona na województwa poprzez jej przemnożenie przez wskaźnik udziału województwa w tej kwocie. Wskaźnik udziału województwa w kwocie 11/12 środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej będzie obliczany według specjalnie określonego w rozporządzeniu wzoru. W projekcie rozporządzenia szczegółowo wyjaśniono znaczenie poszczególnych symboli użytych we wzorze.
Pozostała kwota stanowiąca 1/12 środków Funduszu określonych w planie finansowym na dany rok budżetowy będzie dzielona w równych częściach na pięć województw o najniższym wskaźniku PKB w przeliczeniu na mieszkańca według województw. Takie rozwiązanie zapewni, że środki te będą dystrybuowane do województw o najmniejszym poziomie zamożności ich mieszkańców i adekwatnie do potencjału rozwojowego regionów.
Wydanie przedmiotowego rozporządzenia przyczyni się do odbudowy spójnego i efektywnego systemu lokalnych połączeń autobusowych, obejmującego wszystkie regiony Polski.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Weber Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.07.2019
do góry