Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD295
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne
POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, wśród programów strategicznych, które mają zostać zrealizowane
we wskazanym okresie, znalazł się pakiet zmian w prawie gospodarczym, tzw. „Konstytucja Biznesu”, którego celem będzie dalsza poprawa otoczenia prawnego obywateli i przedsiębiorców. W ramach tego pakietu przewidziano również zmiany w prawie podatkowym.
W konsekwencji celem projektowanej ustawy jest zasadniczo uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz czasochłonności obsługi podmiotów przez organy podatkowe, a także poprzez wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących niektórych regulacji. Ponadto projektowana ustawa zawiera również kilka zmian dostosowawczych.
Projekt ustawy wprowadza również preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych, co pozwoli skuteczniej walczyć ze smogiem szczególnie w obszarach miejskich. Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz LNG i CNG będzie bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju, który oprócz oczywistych korzyści ekologicznych pozytywnie wpłynie na realizację rządowej polityki gazyfikacji kraju. Szersze niż dotychczas wykorzystanie LNG i CNG stanowi także element dywersyfikacji paliw napędowych, a zatem przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa transportu w kraju.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W zakresie zmiany ustawy o podatku akcyzowym proponuje się:

1. Wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich oraz zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający z właściwości wyrobów. Zmiany umożliwią także określenie norm w zakresie magazynowania i przemieszczania piwa i wyrobów winiarskich w drodze rozporządzenia (zamiast ustalania ich każdorazowo przez naczelnika urzędu skarbowego).
2. Zastąpienie papierowego dokumentu dostawy stosowanego do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – dokumentem w formie elektronicznej (e-DD).
3. Wprowadzenie na terytorium kraju możliwości podziału przemieszczenia wyrobów energetycznych
w przypadku wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w Systemie EMCS.
4. Wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, w tym stawek mających zastosowanie do ubytków lub całkowitego zniszczenia tych wyrobów.
5. Uregulowanie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, w sytuacji, gdy akcyza została obliczona i wykazana w zgłoszeniu celnym lub określona w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.
6. Uregulowanie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, z uwzględnieniem przypadku, gdy akcyza została wykazana w złożonej deklaracji podatkowej, zgłoszeniu celnym lub określona w wydanej przez organ podatkowy decyzji.
7. Wprowadzenie możliwości złożenia przez podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wniosku o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy, również w formie elektronicznej obok istniejącej formy pisemnej.
8. Doprecyzowanie przepisów ustawy o podatku akcyzowym w zakresie zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych sprzedawanych w sklepach wolnocłowych na terenie portów lotniczych.
9. Dostosowanie przepisu określającego system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz uniwersalizacja przywołanych w nim standardów ISO.
10. Przywrócenie regulacji umożliwiającej fakultatywne zarządzenie przez naczelnika urzędu celno-skarbowego konwojowania wyrobów akcyzowych do granicy terytorium kraju w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu wprowadzenia ich do wolnego obszaru celnego albo do składu celnego.
11. Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuLeszek Skiba Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 maja 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 18.06.2018
Rejestr zmian