Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD375
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba nowelizacji wynika z konieczności wprowadzenia możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy przez asystenta lekarza w jego imieniu. Aktualnie zaświadczenia lekarskie w formie elektronicznej i papierowej wystawiane są przez lekarza i to na nim ciąży obowiązek poprawnego ich wystawienia. Ministerstwo Zdrowia widzi konieczność umożliwienia wystawiania zwolnień lekarskich przez pielęgniarki i asystentów medycznych w imieniu lekarzy, w celu odciążenia lekarzy od obowiązków okołomedycznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Umożliwienie wystawiania zwolnień lekarskich w imieniu lekarza przez personel medyczny.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11lipca 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.07.2018
Rejestr zmian