Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD249
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r.

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy  z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188). Zgodnie z wymienionym przepisem Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 31grudnia, stawkę zwrotu podatku na 1litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ma na celu określenie stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2021 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Kamiński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry