Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD449
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedkładany projekt stanowi wykonanie upoważnienia dla Rady Ministrów zawartego w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459).
Zgodnie z art. 37 ww. ustawy minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje zwierzchni nadzór nad przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w ramach którego odpowiada za przygotowanie podstaw prawnych do właściwego, corocznego jej zorganizowania i przeprowadzenia na terenie kraju, a także monitoruje i przeciwdziała powstawaniu trudności w tym zakresie.
Corocznie zgłaszane przez wojewodów i starostów do MSWiA, ale wciąż eskalujące trudności w znalezieniu lekarzy oraz średniego personelu medycznego chętnych do pracy w komisjach lekarskich, a także konieczność częstych zmian składów osobowych komisji lekarskich z powodu rezygnacji lekarzy z dalszej pracy - już w trakcie trwania kwalifikacji wojskowej (w 2018 r. aż 36 przypadków) stanowią poważne zagrożenie i przesłanki do załamania się systemu kwalifikacji wojskowej w państwie, a głównym ich podłożem jest czynnik finansowy.
Stawki dziennego dodatkowego wynagrodzenia ustalone przez Radę Ministrów w 2012 r. (niezmiennie obowiązujące), stały się zupełnie nieatrakcyjne, odstające od rzeczywistości i nieadekwatne do nakładu pracy włożonej w przeprowadzenie badania i wydania orzeczenia dla każdej z 35 osób zgłaszających się codziennie do komisji lekarskiej.
Podwyższenie stawek stanowić będzie formę zachęcenia lekarzy i średniego personelu medycznego do podejmowania pracy w wojewódzkich i powiatowych komisjach lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Podwyższenie dziennych stawek wynagrodzenia powinno zachęcić lekarzy i średni personel medyczny do podejmowania pracy w powiatowych i wojewódzkich komisjach lekarskich orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJoachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 15.01.2019
Rejestr zmian