Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD546
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu (dalej: „IMPiZŚ” lub „Instytut”) znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Od 2014 r. Jednostka co roku wykazuje w rocznych sprawozdaniach finansowych stratę netto. Wcześniej w latach 2010-2013 Instytut osiągał dodatnią rentowność, notując nieznaczne zyski. W ostatnich 5 latach sytuacja jednostki uległa jednak znacznemu pogorszeniu, co przedstawiają ponoszone w poszczególnych latach ujemne wyniki finansowe:
1) w 2014 r. w wysokości - 1 326,9 tys. zł;
2) w 2015 r. w wysokości - 537,2 tys. zł;
3) w 2016 r. w wysokości - 621,9 tys. zł;
4) w 2017 r. w wysokości - 2 428,0 tys. zł;
5) w 2018 r. w wysokości - 3 096,3 tys. zł.
Zobowiązania Instytutu na koniec I kwartału 2019 r. w porównaniu do końca 2016 r. zwiększyły się z 2 493,7 tys. zł do 8 873,3 tys. zł, tj. o 256%, natomiast wartość zobowiązań wymagalnych, czyli takich, dla których termin płatności minął zwiększyła się z 602,4 tys. zł do 7 600,3 tys. zł, tj. o 1 162%.
Dla IMPiZŚ stosunek zobowiązań wymagalnych na koniec 2018 r. do ogółu przychodów osiągniętych w całym 2018 r. (11 444,7 tys. zł) wyniósł ponad 54%, co jest wartością bardzo wysoką. Na koniec I kwartału 2019 r. wartość nieuregulowanych zobowiązań Instytutu wzrosła do kwoty 7 600,3 tys. zł, w tym przeterminowane zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: „ZUS”) i Urzędu Skarbowego stanowiły łącznie 4 790,5 tys. zł.
W związku z powyższymi zaległościami, ZUS i Urząd Skarbowy wszczęły egzekucje komornicze wobec Instytutu, co spowodowało, że konta bankowe Instytutu zostały zablokowane, ustanowiona została hipoteka przymusowa na rzecz ZUS na nieruchomości Instytutu (wysokość ustanowionego zabezpieczenia hipotecznego na dzień 18 czerwca 2019 r. wynosiła 8 066,7 tys. zł) oraz zastaw skarbowy na części mienia ruchomego Instytutu ustanowiony na rzecz ZUS zabezpieczający wierzytelności ZUS. Blokada kont bankowych spowodowała, że Instytut regulował jedynie płatności, na które zgodę wyrażał organ egzekucyjny, tj. głównie wynagrodzenia pracowników, chociaż i te wypłacane były z opóźnieniem, a ostatnio w ogóle. Nie są zatem uregulowane zobowiązania wobec pracowników oraz za leki, media, transport sanitarny, usługi w zakresie mienia i inne związane z bieżącą działalnością Instytutu.
W związku z bardzo trudną sytuacją finansową IMPiZŚ w ostatnich miesiącach stan zatrudnienia w Instytucie ulegał ciągłemu zmniejszeniu. Według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. w Instytucie zatrudnione były ogółem 103 osoby, w tym w części naukowej 20 osób, w części medycznej 61 osób, w części administracyjnej 22 osoby. Natomiast wg stanu na dzień 31 maja 2019 r. w Instytucie zatrudnionych było ogółem 78 osób + 2 osoby na świadczeniu rehabilitacyjnym, w tym w części naukowej 6 osób, w części medycznej 60 osób, a w części administracyjnej 14 osób. Jednakże, wg stanu na dzień 1 lipca 2019 r., w Instytucie w okresie wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy nie było jedynie ok. 10 pracowników (decyzja osoby pełniącej do dnia 30 czerwca 2019 r. obowiązki dyrektora IMPiZŚ).
W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2019 r. Instytut nie prowadzi żadnego zakresu działalności.
Dostrzegając trudną sytuację IMPiZŚ, Minister Zdrowia, zarządzeniem z dnia 27 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 115) powołał Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Ww. Zespół uznał za zasadne merytorycznie, organizacyjnie i finansowo dokonanie:
1) reorganizacji polegającej na zmianie zakresu działania Instytutu i wydzieleniu działalności z zakresu toksykologii oraz medycyny pracy;
2) likwidacji pozostałego zakresu działalności Instytutu, w tym działalności naukowej.
Minister Zdrowia przyjął powyższe rekomendacje Zespołu, jednakże mając na uwadze przede wszystkim bardzo szybko pogarszającą się sytuację finansową Jednostki i brak możliwości kontynuacji działalności Instytutu we wszystkich zakresach, uznał za zasadne dokonanie likwidacji IMPiZŚ.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) pismem z dnia 11 lipca 2019 r., znak: DN.WN.072.8.2019.I.AD, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniował planowaną likwidację Instytutu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowy projekt rozporządzenia zakłada likwidację Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego.
W związku z powyższym oraz mając na uwadze przepisy § 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz. U. poz. 1512) projekt, oprócz wskazania instytutu podlegającego likwidacji, określa:
1) dzień otwarcia i zakończenia likwidacji IMPiZŚ – proponuje się, aby otwarcie likwidacji Instytutu nastąpiło 1 września 2019 r., a proces likwidacji trwał 3 lata i zakończył się 31 sierpnia 2022 r. Należy jednak uwzględnić fakt, że proces likwidacji może przekroczyć założony termin w sytuacji przedłużenia m.in. procesu sprzedaży majątku, czy trwających postępowań sądowych;
2) termin zakończenia działalności instytutu – ze względu na fakt, iż IMPiZŚ nie prowadzi od 1 lipca 2019 r. żadnego rodzaju działalności, jako termin zakończenia działalności Instytutu proponuje się 31 sierpnia 2019 r.;
3) sposób i tryb rozdysponowania mienia instytutu – ze względu na konieczność zaspokojenia roszczeń wierzycieli oraz zasady oszczędności i gospodarności, proponuje się zbycie składników aktywów trwałych IMPiZŚ, z wyjątkiem aparatury badawczej zakupionej ze środków publicznych, która zostanie przekazana instytutowi badawczemu nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
4) sposób uregulowania zobowiązań – projekt zakłada, że zobowiązania Instytutu zostaną uregulowane ze środków finansowych posiadanych przez Instytut lub uzyskanych z należności Instytutu oraz ze zbycia jego mienia, a pozostałe zobowiązania Instytutu staną się zobowiązaniami Skarbu Państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Gadomski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2019
do góry