Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC126
Tytuł

Projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Współcześnie rozwój społeczny i gospodarczy w znacznym stopniu zależny jest od szybkiego i nieskrępowanego dostępu do informacji. Trend zmierzający do rozwoju społeczeństwa cyfrowego, wymaga zapewnienia użytkownikom sprawnych metod dostępu do informacji i usług. Podmioty realizujące zadnia publiczne w coraz większym stopniu za pomocą Internetu udostępniają informacje o swoich zadaniach i świadczonych usługach.
Udostępnianie informacji powinno odbywać się na przejrzystych, skutecznych i niedyskryminujących warunkach, natomiast Państwo w równym stopniu, powinno zapewnić wszystkim swoim obywatelom dostęp do usług informacji sektora publicznego, ułatwiających im codzienne życie i korzystanie z przysługujących im praw.
Projekt ustawy stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016 r., str. 1), zwaną dalej „dyrektywą 2016/2102/UE”, której głównym celem jest zapewnienie większej dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów realizujących zadania publiczne, w oparciu o wspólne wymogi dostępności, dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Takie osoby to między innymi:
- osoby niewidome i słabowidzące,
- osoby głuche i słabosłyszące,
- osoby starsze,
- osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (mają problemy z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego albo mówionego).

Powyższa definicja ma zastosowanie do ograniczeń czasowych i trwałych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dyrektywa 2016/2102/UE rozwija przyjęte w polskim porządku prawnym rozwiązania dotyczące stosowania wymagań dla dostępności stron internetowych administracji publicznej, wprowadzone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), (zwanych dalej „KRI”), tj. wymagań zgodności systemu teleinformatycznego służącego prezentacji zasobów informacji podmiotu realizującego zadania publiczne z wytycznymi WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA. Zauważyć należy, iż wprowadzenie wymogu stosowania się do ww. wytycznych spowodowało znaczne zwiększenie dostępności informacji publikowanych przez administracje dla osób z wymienionymi w pkt 1 ograniczeniami funkcjonalnymi. Dyrektywa 2016/2102/UE znacząco rozszerza zakres podmiotowy jednostek zobligowanych do dostosowania stron internetowych i aplikacji mobilnych do normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) w sekcji 9 (Strony www), 10 (dokumenty nie będące integralną częścią strony internetowej) oraz 11 (Oprogramowanie) normy (w Polsce realizowana za pomocą wytycznych WCAG 2.0 na poziomie AA), oraz wprowadza nowe obowiązki sprawozdawcze dla tych organów oraz dla Państwa, w stosunku do Komisji Europejskiej.
Nowe rozwiązania zawarte w dyrektywie 2016/2102/UE, rekomendowane przez Komisję Europejską, polegają na wprowadzeniu mechanizmu autorefleksji (tj. obowiązku publikowania przez podmioty realizujące zadania publiczne oświadczeń o dostępności), monitoringu i raportowania. Nakłada ona także na Państwa Członkowskie obowiązki związane z promocją szkoleń mających na celu naukę tworzenia i aktualizowania dostępnych stron i treści zawartych na stronach internetowych i aplikacji mobilnych.
Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy powinny zatem przyczynić się do jeszcze większego wzrostu dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów realizujących zadania publiczne, w szczególności dla osób z wymienionymi w pkt 1 ograniczeniami funkcjonalnymi, co w efekcie spowoduje wzrost odsetka osób deklarujących korzystanie z serwisów internetowych organów publicznych.
W ramach projektu ustawy dostępność należy rozumieć jako zasady i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, tak by były one bardziej przystępne dla użytkowników.
Według danych GUS w 2015 r. tylko 44,4% stron urzędów administracji publicznej posiadało stronę zgodną ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. Natomiast wg badań przeprowadzonych w 2017 roku przez Fundację Widzialni procent ten wynosi 47,8% z badanej próby (http://widzialni.org/wyniki-raportu-dostepnosci-2017,new,mg,6,306).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 grudnia 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 11.01.2019
Rejestr zmian