Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID113
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1219 oraz z 2020 r. poz. 284) jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia Radzie Ministrów Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania.
W ubiegłych latach funkcjonował w Polsce Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 stanowi drugą rządową horyzontalną strategię na rzecz równego traktowania we wszystkich obszarach życia społecznego, w szczególności obejmuje kwestie:
a) podnoszenia świadomości społecznej w zakresie równego traktowania;
b) przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania;
c) współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania.
Niniejszy Program obejmuje następujące priorytety:
I.          Polityka antydyskryminacyjna,
II.         Praca i zabezpieczenia społeczne,
III.       Edukacja,
IV.       Zdrowie,
V.        Dostęp do dóbr i usług,
VI.       Budowanie świadomości,
VII.      Gromadzenie danych i badania,
VIII.     Koordynacja.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Schmidt-Rodziewicz Sekretarz Sanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.11.2020
do góry