Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC49
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana ustawa służy stosowaniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020
w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 169 z 26.06.2019, str.1) w zakresie, w jakim przepisy te odnoszą się do:
a) Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów, której ustanowienie przewiduje art. 29 ww. rozporządzenia,
b) Jednolitego Urzędu Łącznikowego,  którego wyznaczenie w każdym państwie członkowskim UE przewiduje art. 10 ust. 3 ww. rozporządzenia,
c) sporządzania krajowej strategii nadzoru rynku, o której mowa w art. 13 ww. rozporządzenia.
Na terytorium Unii Europejskiej przepisy rozporządzenia (UE) 2019/1020 stosowane są bezpośrednio. Każde państwo członkowskie UE we własnym zakresie:
1) deleguje przedstawiciela do prac w ramach Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów;
2) wyznacza organ do pełnienia roli Jednolitego Urzędu Łącznikowego;
3) wyznacza organ do opracowania krajowej strategii nadzoru rynku.
Przepisy dotyczące Jednolitego Urzędu Łącznikowego będą stosowane od dnia 16 lipca 2021 r., natomiast przepisy dotyczące ustanowienia Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów, której Jednolite Urzędy Łącznikowe z każdego państwa członkowskiego UE są członkami, będą stosowane już od dnia 1 stycznia 2021 r.
Jednocześnie Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich z prośbą o przedstawienie do dnia 30 czerwca 2020 r. informacji o organie, który państwa członkowskie wyznaczyły lub zamierzają wyznaczyć do pełnienia roli Jednolitego Urzędu Łącznikowego. Potrzeba uzyskania informacji na temat Jednolitego Urzędu Łącznikowego wyznaczonych przez państwa członkowskie wynika z zamiaru zorganizowania przez Komisję Europejską pierwszego posiedzenia Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów na początku 2021 r.
W dniu 28 kwietnia 2020 r. Międzyresortowy Zespół do sprawy Reformy Systemów Oceny Zgodności i Nadzoru Rynku
w trybie obiegowym przyjął w formie uchwały rekomendację dla Rady Ministrów, aby zadania Jednolitego Urzędu Łącznikowego powierzyć Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powierzenie roli Jednolitego Urzędu Łącznikowego Prezesowi UOKiK wpisuje się w rolę, jaką pełni on w krajowym systemie nadzoru rynku, jako organ monitorujący system i posiadający największe ze wszystkich organów tworzących system  doświadczenie oraz kompetencje w realizacji zadań koordynujących i współpracy na szczeblu europejskim.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu zapewnienia stosowania przepisów rozporządzenia (UE) 2019/1020 projektowana ustawa przewiduje powierzenie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nowych zadań:
1) zlecenie uczestnictwa w Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów;
2) pełnienie roli Jednolitego Urzędu Łącznikowego;
3) sporządzanie krajowej strategii nadzoru rynku.
Prezesowi UOKiK nadane zostaną kompetencje do uczestnictwa jako jednego z przedstawicieli Polski w pracach  Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 15 lipca 2021 r., tak aby, rozpoczynając od dnia16 lipca 2021 r. pełnienie roli Jednolitego Urzędu Łącznikowego bezpośrednio na podstawie przepisów rozporządzenia, płynnie kontynuował uczestnictwo w pracach Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów już jako Jednolity Urząd Łącznikowy i wypełniał kompleksowo zadania dzięki posiadaniu wiedzy o wszystkich działaniach i decyzjach Unijnej Sieci ds. Zgodności produktów podjętych przed tą datą.
Biorąc pod uwagę  kompetencje Prezesa UOKiK jako organu monitorującego system uznano ponadto, że daje on najlepszą gwarancję na sporządzanie krajowej strategii nadzoru rynku, które to zadanie nakłada na państwa członkowskie  art. 13 ww. rozporządzenia. Pozostałe organy nadzoru rynku będą musiały współpracować z Prezesem UOKiK w tej kwestii poprzez udzielanie na jego wniosek niezbędnych informacji do sporządzenia strategii.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR MAP, MGMiŻŚ, MI, MC, MF, MFiPR, MRiRW, MK, MZ, MRPiPS, MON, MSWiA, MS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuOlga Semeniuk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry