Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD271
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Proponowana nowelizacja ma na celu stworzenie ram prawnych dla realizacji dwóch projektów strategicznych przewidzianych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). W obszarze „Kapitał dla rozwoju”, SOR przewiduje się wprowadzenie trwałego, systemowego instrumentu wsparcia rozwoju MŚP przy wykorzystaniu gwarancji spłaty kredytów, opartego na Krajowym Funduszu Gwarancyjnym. W Obszarze SOR „Małe i średnie przedsiębiorstwa” przewidziano kolejny projekt strategiczny pokrywający się z wyżej wymienionym: „Instrumenty gwarancyjne dla polskich przedsiębiorców - utworzenie nowego Systemu gwarancyjnego dla MŚP jako trwałego, systemowego instrumentu wsparcia rozwoju MŚP przy wykorzystaniu gwarancji spłaty kredytów, a tym samym zapewnienie oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw. System gwarancyjny MŚP został opisany jako element projektu strategicznego System współdzielenia ryzyka dla MŚP.
Program gwarancji de minimis, który od 2013 r. zapewnia sektorowi MŚP dostęp do gwarancji kredytowych finansowany jest w ciężar budżetu państwa i został zaprojektowany jako doraźne narzędzie antykryzysowe.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się, aby:
- zamiast programu odnawianego corocznie decyzjami Rządu pojawił się system zapewniający przedsiębiorcom trwały, stabilny dostęp do preferencyjnych gwarancji umożliwiający planowanie wykorzystania instrumentów gwarancyjnych w strategicznej perspektywie, a wolumen udzielanych gwarancji powinien pozostać na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych (ok. 9 mld zł),
- zamiast budżetowego finansowania całości wydatków i kosztów z tytułu udzielonych gwarancji stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis powstał instrument umożliwiający stworzenie montażu finansowego środków uwolnionych z instrumentów finansowych programów operacyjnych szczebla centralnego obecnej i minionej perspektywy finansowej UE, środków realokowanych z kapitałów BGK oraz  ewentualnej, dobrowolnej partycypacji interesariuszy w dowolnym przedziale czasowym, przy czym budżet pełniłby rolę wspomagającą jako gwarant systemu.
Instrumentem tym byłby Krajowy Fundusz Gwarancyjny utworzony w BGK.
Oczekiwanym efektem projektu jest zatem kontynuacja programu gwarancji de minimis przy ograniczeniu zaangażowania budżetu państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 października 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.10.2017
Rejestr zmian