Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD134
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Prowadzona przez Rząd polityka odpowiedzialnego rozwoju obok szeregu działań na rzecz silnej gospodarki zakłada równolegle istnienie silnej, aktywnej kompleksowej i długofalowej polityki prorodzinnej. Polityki prorodzinnej traktowanej przede wszystkim jako inwestycja w rodzinę będącą fundamentem silnego państwa opartego na kapitale ludzkim. Dlatego Rząd, zarówno ubiegłej, jak i obecnej kadencji, podejmuje szereg systematycznych działań służących polepszeniu sytuacji rodzin oraz obywateli, jednocześnie dążąc do zmniejszenia biurokracji, poprzez wprowadzenie szeregu ułatwień tak dla obywateli, przedsiębiorców, jak i dla obsługujących ich urzędów. Stąd projekt zakłada rozwiązania kierowane bezpośrednio do rodzin wielodzietnych oraz beneficjentów Maluch+ oraz rozwiązania, które przyczynią się do sprawniejszego załatwiania spraw w urzędach. Wśród zidentyfikowanych problemów, jakie mają być rozwiązane dzięki nowelizacji przepisów należy wskazać:
1) osoby posiadające tradycyjne Karty Dużej Rodziny muszą składać dodatkowy wniosek oraz wnosić opłatę, jeśli chcą korzystać z tej Karty również w formie elektronicznej;
2) osoby chcące korzystać z elektronicznej formy dokumentu Karty Dużej Rodziny muszą logować się do innej, dedykowanej aplikacji, niż publiczna aplikacja mobilna, której celem jest wyświetlanie elektronicznych dokumentów;
3) utrzymywanie i rozwój odrębnej aplikacji przeznaczonej wyłącznie dla Karty Dużej Rodziny wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi każdego roku przez budżet państwa;
4) obecne koszty obsługi przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wniosków rodzin wielodzietnych związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny nie mają odzwierciedlenia w tym jak w latach 2014-2020 zmieniała się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także w przypadku obsługi wniosków od rodziców, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci nie wiążą się z czasochłonnością ich obsługi, która jest taka sama, jak w przypadku kosztów obsługi wniosku od rodziny, która po raz pierwszy złoży wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny;
5) obciążenie wójtów/burmistrzów/prezydentów miasta, a także starostów i marszałków województwa i wojewodów koniecznością przedstawienie co pół roku sprawozdania z realizacji ustawy jest zbędne, gdyż obecne rozwiązania zawarte w systemie teleinformatycznym zapewnianym przez ministra właściwego do spraw rodziny do realizacji ustawy pozwalają na pozyskiwania danych bezpośrednio z systemu;
6) rozrost bazy danych dotyczących liczby osób posiadających Kartę Dużej Rodziny bezterminowo w związku z faktem, że pozostali członkowie rodziny nie informują organu przyznającego Kartę o śmierci jej posiadacza;
7) utrudniony kontakt z podmiotem wnioskującym o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ze względu na brak konieczności przekazywania we wniosku numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
8) instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obecnie muszą wypełniać dwa sprawozdania roczne z prowadzonej działalności – jedno do resortu rodziny, drugie do GUS;
9) konieczność dokonania wyboru dziennego opiekuna w drodze konkursu ofert, przeprowadzanego w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie często stanowi przeszkodę dla jednostek samorządu terytorialnego przy tworzeniu tych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ponieważ taki tryb wyboru pracownika jest bardziej skomplikowany i czasochłonny niż zwykły nabór na pracownika samorządowego (w szczególności w przypadku stanowisk pomocniczych i obsługi).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wyżej omówione problemy proponuje się rozwiązać w następujący sposób:
1) przeniesienie możliwości wyświetlania elektronicznych Kart Dużej Rodziny do publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848), czyli aplikacji mObywatel. Specyfika aplikacji mObywatel, polegająca na uwierzytelnianiu się osoby logującej się do niej profilem zaufanym, umożliwia rezygnację z konieczności wnioskowania o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny – aplikacja ta umożliwi bowiem pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, posiadającemu PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację, który zaloguje się do tej aplikacji. Ponieważ funkcjonująca obecnie aplikacja służąca do wyświetlania elektronicznych Kart Dużej Rodziny nie daje takiej możliwości, zasadnym wydaje się rezygnacja z jej utrzymywania;
2) publiczna aplikacja mobilna mObywatel umożliwia wyświetlanie swojej mTożsamości, legitymacji szkolnej/studenckiej, karty pojazdu, e-recepty, informacji dla Polaków przebywających za granicą.
Z tego powodu przeniesienie elektronicznej Karty Dużej Rodziny wydaje się rozwiązaniem wygodniejszym niż dotychczasowe dla posiadaczy tego dokumentu;
3) w związku z utrzymywaniem i rozwojem publicznej aplikacji mobilnej mOBYWATEL niezasadne jest wydatkowanie dodatkowych środków publicznych na utrzymywanie specjalnej, dedykowanej aplikacji do wyświetlania kart elektronicznych. Ponadto z budżetu państwa pokrywane są koszty gmin związane
z rozpatrywaniem wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Po przeniesieniu Karty Dużej Rodziny do publicznej aplikacji mobilnej takie wnioski nie będą już składane;
4) realizacja postulatów gmin w zakresie podniesienie kosztów obsługi wskaźnikiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2014-2020, jak również ujednolicenie kwoty należnej gminie za rozpatrzenie wniosku o przyznanie KDR nowej rodzinie – niezależnie od tego, czy jest to rodzina, w której prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim członkom rodziny, czy tylko rodzicom, ponieważ – jak podnoszą gminy – rejestracja i rozpatrzenie tych wniosków zajmuje tyle samo czasu. Zmiana ta, podobnie jak rosnące koszty związane z produkcją Kart, wynikające z dużej liczby wniosków składanych przez rodziny wielodzietne, wiążą się z koniecznością podniesienia limitów na realizację ustawy;
5) likwidacja obowiązku sprawozdawczego dla gmin i wojewodów z realizacji ustawy, a także dla starostów i marszałków województw w zakresie samorządowych programów dla rodzin wielodzietnych będzie znaczącym ułatwieniem dla realizatorów ustawy. System teleinformatyczny SI KDR, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy, daje możliwość pobrania raportów zawierających istotne dla ministra właściwego do spraw rodziny dane, natomiast wykorzystanie środków przez gminy monitoruje we własnym zakresie minister właściwy do spraw finansów z wykonania rezerwy celowej poz. 15. Ostatnie sprawozdanie zostałoby złożone na początku 2021 roku za drugie półrocze 2020 r.;
6) wprowadzenie możliwości pozyskiwania przez ministra właściwego do spraw rodziny drogą elektroniczną z bazy PESEL informacji o zgonach posiadaczy Kart Dużej Rodziny, umożliwi sukcesywne przekazywanie tych informacji do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, aby możliwe było sukcesywne dezaktywowanie Kart tych osób;
7) wprowadzenie obowiązku przekazywania we wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych numeru telefonu i adresu poczty elektroniczne podmiotu tworzącego instytucje pozwali wójtowi/ burmistrzowi/  na dużo szybsze wyjaśnienie wątpliwości, a tym samym na znacznie szybsze dokonanie wpisu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych;
8) rozszerzenie zakresu sprawozdania rocznego, o którym mowa we wskazanym wyżej art. 64 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 umożliwi weryfikację sprawozdań zbieranych przez GUS, a w przyszłości może umożliwić rezygnację z nich, co zmniejszyłoby zakres obowiązków podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
9) proponuje się rezygnację z określenia trybu wyboru dziennego opiekuna przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne wskazanie zasad, jakie muszą być przestrzegane podczas tego wyboru, analogicznych jak przy wyborze pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBarbara Socha Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry