Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD457
Tytuł

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt uwzględnia postulaty przedsiębiorców z branży, mówiące o potrzebie wydłużenia okresu na przygotowanie się do nowych obciążeń fiskalnych w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich oraz toczącą się dyskusję wśród państw UE dotyczącą harmonizacji opodatkowania tych wyrobów. Większość przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie produkcji płynu do papierosów elektronicznych to podmioty, które z racji prowadzonej działalności dotychczas nie podlegały rygorom wynikającym z przepisów ustawy o podatku akcyzowym, takim jak: konieczność uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, wyposażenie składu podatkowego w urządzenia, maszyny, pojemniki, naczynia, przyrządy pomiarowe itp. umożliwiające prowadzenie działalności w składzie i wykonywanie kontroli celno-skarbowej, konieczność złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz konieczność obsługi komputerowego systemu EMCS (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych).
Wydłużenie okresu na przygotowanie się ww. podmiotów do nowych regulacji dotyczących płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich pozwoli im uzyskać zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, dostosować budynki i pomieszczenia do wymogów składu podatkowego, zgromadzić kapitał stanowiący zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej mogące powstać zobowiązania podatkowe, a także dostosować linie produkcyjne do oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich (zamówienie odpowiednich urządzeń do nakładania znaków akcyzy, ich montaż, przeprowadzenie testów).  Informacje uzyskane przez Ministerstwo Finansów od dyrektorów izb administracji skarbowej wskazują, iż do organów podatkowych nie wpłynęły zgłoszenia od producentów ww. wyrobów akcyzowych o wydanie zezwoleń na prowadzenie składów podatkowych co świadczy o braku przygotowania tych podmiotów do nowych regulacji.
Zatem przedmiotowy projekt uwzględnia potrzeby tych przedsiębiorców, którzy nie mając odpowiedniego doświadczenia   chcą legalnie prowadzić działalność gospodarczą, tj. zgodnie z wymogami przepisów o podatku akcyzowym. Zyskanie przez nich niezbędnego czasu na dostosowanie prowadzonej działalności do nowego reżimu prawnego umożliwi im produkowanie i wprowadzanie na rynek w sposób legalny ww. wyrobów akcyzowych bez narażenia się na ryzyko upadku firm prowadzonych przez małych i średnich przedsiębiorców. W przeciwnym wypadku od nowego roku płyny do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie musiałyby zniknąć ze sprzedaży na kilka miesięcy w celu przygotowania się do ich produkcji i oznaczania znakami akcyzy zgodnie z przepisami ustawy. Taka sytuacja luki poprzez brak na rynku legalnego asortymentu mogłaby zostać zapełniona produktami nielegalnymi, a powstanie szarej strefy w tym zakresie oznaczałoby, iż straty finansowe ponieśliby zarówno legalni producenci i dystrybutorzy ww. wyrobów akcyzowych, jak i budżet państwa.
W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) wskazano, iż „polepszenie otoczenia prawnego prowadzenia działalności przysłuży się przede wszystkim najmniejszym podmiotom, które nie posiadają wystarczających zasobów aby na bieżąco reagować na nowe wymogi prawne i administracyjne”. Ponadto w dokumencie podkreślono konieczność uwzględnienia w procesie legislacyjnym realizowanym przez Ministerstwa potrzeb podmiotów sektora co ułatwi im prowadzenie aktywności gospodarczej (str. 105-106).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa ma wprowadzić korzystną dla podatników zmianę w ustawie z dnia 12 grudnia 2017 r o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. (Dz. U. z 2018 r. poz. 137), przedłużającą obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyny do papierosów elektroniczne oraz wyroby nowatorskie do dnia 30 czerwca 2020 r. Konsekwencją przedłużenia obowiązywania zerowej stawki akcyzy jest przedłużenie do dnia 30 czerwca 2020 r. terminu na oznaczanie tych wyrobów legalizacyjnymi znakami akcyzy w przypadku, gdy zostały wyprodukowane, nabyte wewnątrzwspólnotowo lub zaimportowane przed dniem wejścia w życie ustawy wprowadzającej opodatkowanie tych wyrobów. Adekwatnie do nowych terminów przedłużony zostanie termin składania wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy do dnia 31 marca 2020 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuLeszek Skiba Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 listopada 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 02.01.2019
do góry