Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID116
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą ,,Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z uwagi na fakt, że wartość środków przeznaczonych na realizację Programu jest, z jednej strony, uzależniona od wartości wpływów z dopłat z gier objętych monopolem państwa, a z drugiej – od wartości środków pochodzących z budżetu państwa ustalanej corocznie w ustawie budżetowej, kwota środków przeznaczanych w danym roku na realizację Programu nie jest pewna. W przypadku stosowania procentowego udziału Priorytetów w stosunku do wysokości środków przeznaczanych na realizację Programu, pojawia się ryzyko przeznaczania nieadekwatnych kwot na realizację poszczególnych Priorytetów w danym roku. W związku z powyższym, mając na uwadze niepewną wysokość kwoty przeznaczanej na Program w każdym roku, zasadnym jest, aby podział udzielonej dotacji na poszczególne Priorytety dokonywany był corocznie. W związku z powyższą propozycją oraz założeniem corocznego dokonywania podziału środków przeznaczonych na Program na poszczególne Priorytety przedstawiony w Programie plan finansowy należy uznać za ramowy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana uchwały nr 104/2018 polega na umożliwieniu Instytucji Zarządzającej Programem Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO (zwanym dalej „Programem”), którą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, określanie w rocznym planie finansowym wskazanego Programu m.in. podziału środków na poszczególne Priorytety Programu. Konsekwencją wskazanej zmiany jest zmiana w tytule podrozdziału 7.2. oraz w tytułach tabel i wykresów zawartych w tym podrozdziale, polegająca na dodaniu słowa „ramowy” przed słowami „plan finansowy”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry