Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID108
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie finansowania międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej uchwały jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, wykonywanych w latach 2021–2030 na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Finansowanie usług transportu kolejowego w ramach przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych nastąpi na podstawie umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, zwanej dalej „umową”, która zostanie zawarta pomiędzy Ministrem Infrastruktury, a „PKP Intercity” S.A. Zawarcie umowy przyczyni się do znacznej poprawy jakości usług przewozowych w kolejowym publicznym transporcie zbiorowym m.in. przez zakup i modernizację taboru kolejowego, poprawę konkurencyjności transportu kolejowego, zwiększenie wielkości pasażerskich przewozów kolejowych, a tym samym zwiększenie udziału kolei w rynku przewozów pasażerskich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W przedmiotowej uchwale wskazuje się wysokość środków finansowych jakie Rada Ministrów planuje przeznaczyć na dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich z budżetu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej. Jednocześnie, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym w latach 2021–2030, w przedmiotowej uchwale Rada Ministrów upoważnia Ministra Infrastruktury do zawarcia z „PKP Intercity” S.A. umowy.
Głównym celem umowy jest zwiększenie dostępności transportu kolejowego dla społeczeństwa, przez zapewnienie i rozwój siatki połączeń kolejowych łączących wszystkie regiony kraju oraz minimalizację wykluczenia komunikacyjnego. Umowa umożliwi pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej, co skutkować będzie poprawą wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów kraju oraz dostępem do komunikacji międzynarodowej ułatwiając swobodę podróżowania poza granice Polski.
Umowa jest umową wieloletnią, na podstawie której usługi publiczne w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowane będą przez „PKP Intercity” S.A. Umowa stanowić będzie gwarancję sfinansowania deficytu powstałego w rezultacie wykonywania przez „PKP Intercity” S.A. przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych w ramach świadczenia usług publicznych oraz kosztów związanych z realizacją inwestycji taborowych, dokonywanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Inwestycje te obejmują modernizację posiadanego, i zakup nowego, taboru kolejowego, wykorzystywanego do świadczonych usług przewozowych w ramach umowy.
Przedstawione w projekcie umowy wartości pracy eksploatacyjnej wyrażonej w pociągokilometrach oraz liczby pasażerów w roku 2021 uwzględniają wpływ pandemii wirusa SARS Cov2 na przewozy kolejowe, natomiast wskazana kwota rekompensaty nie zawiera dodatkowej pomocy finansowej niezbędnej do funkcjonowania „PKP Intercity” S.A. w okresie przedłużających się skutków tej pandemii.
Podstawą do zawarcia umowy przez Ministra Infrastruktury, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, są przepisy rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw transportu na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, z późn. zm.), które określają założenia do planowania oferty przewozowej z uwzględnieniem uwarunkowań infrastrukturalnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Bittel Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry