Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC107
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

21 maja 2018 r. upływa termin przewidziany na ewentualne przyjęcie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między Państwami Członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur.
W związku z powyższym, celem dokonania transpozycji przepisów ww. Dyrektywy, konieczne jest znowelizowanie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się uzupełnienie następujących przepisów ustawy o pracowniczych programach emerytalnych:
- art. 5 – konieczne jest określenie warunku maksymalnej dopuszczalnej długości okresu wyczekiwania do nabycia uprawnień, zgodnie z art. 4 Dyrektywy;
- art. 22 – konieczne jest rozszerzenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 6 Dyrektywy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 marca 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 13.04.2018
Rejestr zmian