Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID76
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dokumenty strategiczne na poziomie Unii Europejskiej oraz liczne umowy dwustronne zawarte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzają jednoznacznie potrzebę rozwoju oferty dotyczącej międzynarodowej wymiany, pojmowanej jako element edukacji pozaformalnej służącej budowaniu postaw otwartości i tolerancji, kształtowaniu własnej tożsamości poprzez poznanie innych kultur, zdobywaniu nowych umiejętności, zrozumieniu zasad demokracji i idei zjednoczonej Europy, doświadczeniu różnorodności kulturowej i współpracy zespołowej.
Celem „Programu wsparcia rozwoju międzynarodowych domów spotkań na lata 2020-2030” jest wsparcie przez państwo rozwoju międzynarodowych domów spotkań jako instytucji istotnych w procesie  rozwoju i wychowywaniu młodzieży i osób dorosłych, a w szczególności nawiązywaniu kontaktów między ludźmi w Unii Europejskiej i poza nią, wspieraniu dobrowolnego zaangażowania, mobilności edukacyjnej, solidarności i zrozumienia międzykulturowego.
W świetle wstępnej analizy najważniejsze problemy i bariery dla rozwoju międzynarodowych domów spotkań, na które odpowiada Program, to:
- brak stabilnych podstaw finansowych stwarzających możliwość perspektywicznego planowania pracy pedagogicznej;
- niemożność utrzymania stałej, wykwalifikowanej kadry pedagogicznej wynikająca z braku stabilności finansowej;
- wysokie koszty utrzymania substancji budowlanej, przekraczające możliwości podmiotów prowadzących domy spotkań, dla których głównym źródłem środków finansowych są dotacje projektowe nieobejmujące kosztów całorocznego utrzymania i prowadzenia domu;
- przestarzałe wyposażenie zaplecza dydaktycznego (brak nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych) i zaplecza technicznego, potrzebnego do realizacji działań statutowych (baza hotelowa, gastronomiczna).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Głównym celem Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030 jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego domów spotkań poprzez tworzenie warunków do ich stabilizacji infrastrukturalnej oraz kadrowej przy jednoczesnym podniesieniu jakości oraz zwiększeniu zasięgu i efektywności ich działalności programowej.
Cele szczegółowe Programu zdefiniowano jako:
1. Rozwój instytucjonalny domów spotkań i zwiększenie liczby placówek;
2. Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej i skuteczności kształcenia oraz wychowania.
3. Wzmocnienie oddziaływania społecznego międzynarodowych domów spotkań.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry