BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r4007471262,Projekt-ustawy-o-Instytucie-Europy-Srodkowej.html
2020-08-15, 19:36
Numer projektuUD432
Tytuł

Projekt ustawy o Instytucie Europy Środkowej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność utworzenia Instytutu Europy Środkowej (zwanego dalej „Instytutem) wynika z faktu, że żaden z istniejących instytutów o statusie państwowego instytutu badawczego nie zajmuje się zagadnieniami geopolitycznymi skupionymi wokół inicjatywy Trójmorza i współpracy państw Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej co – zważywszy na wagę polityki zagranicznej państwa – wydaje się tworzyć poważną lukę w istniejącym systemie analiz, a w konsekwencji może zagrażać planowaniu oraz realizacji długofalowych celów obronnych i geopolitycznych państwa.
Instytut będzie strategicznym zapleczem w zakresie polityki zagranicznej państwa w obrębie państw Trójmorza, a także płaszczyzną dialogu i komunikacji na arenie międzynarodowej oraz krajowej (m.in. poprzez aktywną działalność informacyjną, dialog naukowy oraz „miękką” dyplomację) skupionych wokół kluczowych tematów polskiej polityki zagranicznej. W horyzoncie długofalowym działalność Instytutu powinna doprowadzić do pełnej koherencji polityki międzynarodowej w obrębie Trójmorza z polską racją stanu, w szczególności poprzez identyfikację dywergencji i propozycje działań korelujących, a także dostarczanie analiz strategicznych dla zapewnienia prowadzenia jednolitej i skutecznej polityki międzynarodowej państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W ocenie projektodawcy jest celowe wykorzystanie, jako bazy, podmiotu już istniejącego – Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Lublinie (IEŚW-IB), który został powołany w 2001 r., jako jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministra Spraw Zagranicznych, zaś od 2010 r. funkcjonuje jako instytut badawczy. Dotychczasowa działalność IEŚW-IB skupiała się na regionie państw byłego ZSRR i miała charakter głównie naukowy. Zgodnie z projektem nowoutworzony Instytut będzie państwową osobą prawną. Taki status umożliwi możliwość bardziej efektywnego wykonywania powierzonych zadań, a także poszerzy autonomię merytoryczną Instytutu, pozwalając zespołowi badawczemu na pełniejsze angażowanie się w sprawy międzynarodowe, w szczególności w szeroko rozumianą problematykę geopolityczną, społeczną i gospodarczą.
Nadzór nad Instytutem będzie sprawował Prezes Rady Ministrów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 października 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2018
Rejestr zmian