Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD425
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W myśl przepisów art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 2005 r. poz. 890) przewiduje, że wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 258 zł miesięcznie. Stypendium jest wypłacane w dwóch ratach. Wysokość stypendium nie ulegała zmianie od 2005 r. w związku z tym uzasadnione jest podwyższenie tej kwoty z 258 zł. do 300 zł miesięcznie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie proponuje się zmianę § 2 ust. 7 rozporządzenia w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polegającą na zastąpieniu dotychczasowej kwoty stypendium (258 zł. miesięcznie) kwotą 300 zł. miesięcznie. Proponuje się również, aby nowa kwota stypendium przysługiwała od roku szkolnego 2019/2020.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.01.2019
Rejestr zmian