Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD221
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 394 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), zwanej dalej „nową ustawą Pzp”. Aktualnie ww. kwestię reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. z 2018 r. poz. 958), wydane na podstawie art. 138f ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), która z dniem 1 stycznia 2021 r. traci moc w związku z wejściem w życie nowej ustawy Pzp. Rozporządzenie to zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086) zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, wydanego na podstawie art. 394 ust 4 nowej ustawy Pzp, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2022 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie określa organy właściwe do występowania z wnioskiem do Komisji Europejskiej o stwierdzenie, że zamawiający wykonujący działalność sektorową, działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony. Projektowane regulacje w dużej mierze powielają dotychczas obowiązujące przepisy rozporządzenia. Zasadnicze różnice pomiędzy obecnym a projektowanym stanem prawnym wynikają z nieco odmiennego uregulowania rodzajów działalności sektorowej w nowej ustawie Pzp. (art. 5 ust. 4), które w większym stopniu niż obecnie obowiązujący art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, stanowią wierne odzwierciedlenie regulacji unijnych w tym zakresie.
Projektowane rozporządzenie jest dostosowane do brzmienia art. 5 ust. 4 nowej ustawy Pzp oraz do zakresu spraw przypisanych właściwym ministrom i organom, a także do zakresu poszczególnych działów administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, z późn. zm.).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes UZP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHubert Nowak Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes UZP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry