Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD282
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1310, z późn. zm.) wprowadziła do art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 3 kategorie placówek udzielających tymczasowego schronienia: noclegownię, schronisko dla osób bezdomnych i ogrzewalnię - przeznaczone dla osób zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
W trakcie prac nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni zwrócono szczególną uwagę na konieczność wprowadzenia dodatkowego typu placówki udzielającej tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, niezdolnym do samoobsługi, ale nie wymagającym całodobowej opieki, a jedynie częściowej, tymczasowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.
Projekt ustawy ma na celu wyeliminowanie luki w zakresie możliwości uzyskania pomocy przez osoby, które z powodu bezdomności nie mają możliwości otrzymania świadczenia w postaci usług opiekuńczych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy wprowadza do art. 48a ustawy o pomocy społecznej, przez dodanie po ust. 2: ust. 2b - nowy typ placówki udzielającej tymczasowego schronienia: schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Ma ono zapewnić osobom bezdomnym (które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki) - tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej.
Dodając w art. 48a ustawy o pomocy społecznej, po ust. 11: ust. 11a - 11d – projekt uszczegóławia przepisy dotyczące rejestru wojewody odnośnie do placówek udzielających tymczasowego schronienia. W kolejnych ustępach doprecyzowano, w jakich sytuacjach gmina jest zobowiązana do dokonania zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wskazano zakres danych gromadzonych w rejestrze miejsc udzielania tymczasowego schronienia, określono termin 14 dni, w jakim gminy  są zobowiązane zgłaszać wszelkie zmiany danych objętych rejestrem oraz zobowiązano wojewodę do bieżącego aktualizowania danych zgłaszanych do rejestru.
Ponadto art. 2 projektowanej ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
Art. 5.  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. otrzymuje brzmienie: „Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla bezdomnych, niespełniające standardów, o których mowa w art. 48a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować do tych standardów ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla bezdomnych, w terminie 48 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.”
W związku z powyższym, czas na dostosowanie standardów placówek został przedłużony o dodatkowe 12 miesięcy - czyli do 5 października 2019 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 listopada 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 04.12.2017
Rejestr zmian