Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC42
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Bezpośrednią przyczyną opracowania projektu nowelizacji jest zapewnienie zgodności przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (dalej „rozporządzenie 2019/943”). Przepisy ww. rozporządzenia określiły nowe wymogi dla mechanizmów zdolności wytwórczych, w tym limity emisji dwutlenku węgla. Przepisy rozporządzenia 2019/943 od dnia 4 lipca 2019 r. wykluczają z uczestnictwa w rynku mocy nowe jednostki wytwórcze (nieprowadzące produkcji komercyjnej przed tą datą) emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh, a od dnia 1 lipca 2025 r. także jednostki istniejące (prowadzące produkcję komercyjną przed 4 lipca 2019 r.) emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh oraz ponad 350 kg CO2/kW w ciągu roku. Ww. limity emisyjne nie dotyczą umów mocowych zawartych przed dniem 31 grudnia 2019 r.
Zgodnie z rozporządzeniem 2019/943 organ regulacyjny wyznacza i podaje do publicznej wiadomości wielkość wartości niedostarczonej energii. Szacowane wartości niedostarczonej energii aktualizowane mają być co najmniej raz na pięć lat.
Z przepisów rozporządzenia 2019/943 wynika także nałożenie na Prezesa URE obowiązku przedstawiania mocy jaką należy zakupić na aukcji.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W ustawie o rynku mocy proponuje się wprowadzenie zmian m.in. w następującym zakresie:
- wdrożenia przepisów rozporządzenia 2019/943;
- informowania, przez operatora, Prezesa URE oraz ministra właściwego do spraw energii o zawarciu i każdej zmianie umowy o współpracy z zagranicznymi operatorami systemów przesyłowych;
- dostosowania ustawy o rynku mocy do mechanizmu podzielnej płatności;
- modelu naliczania kar za opóźnienie w oddaniu jednostki do eksploatacji;
- wprowadzenia możliwości korekty parametrów umowy mocowej (zmiana mocy osiągalnej, zmiana technologii wytwarzania energii elektrycznej na technologię niskoemisyjną);
- określenia kto i w jakim terminie publikuje stawkę kary na dany rok dostaw;
- zaktualizowania oraz uzupełnienia przepisów dotyczących opłaty mocowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Dziadzio Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry