Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID82
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Strategii produktywności 2030”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyjęcie Strategii produktywności 2030, zwanej dalej „Strategią” zrealizuje projekt strategiczny zapisany w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (SOR) pod nazwą Nowa Polityka Przemysłowa, następnie przemianowany na Strategia produktywności. Celem tego dokumentu jest określenie kierunków interwencji i instrumentów wsparcia wykorzystywanych przez państwo celem pobudzenia wzrostu poziomu inwestycji i produktywności przedsiębiorstw.
Diagnoza, stanowiąca załącznik do Strategii, określa stan obecny polskiej gospodarki, wskazując na wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami w obliczu zachodzących zmian w światowej gospodarce. Kluczową charakterystyką polskiej gospodarki jest relatywnie niska, w porównaniu z resztą Europy, produktywność pracy oraz innych czynników produkcji. Jako problem do rozwiązania poprzez realizację Strategii określono więc niski poziom produkcji otrzymywanej z pracy w Polsce.
Projekt Strategii odpowiada na pułapki rozwojowe zidentyfikowane w SOR, w szczególności pułapkę przeciętnego produktu i średniego dochodu. Za kluczowe wyzwania rozwojowe – światowe makrotrendy –  uznane zostały gospodarka o obiegu zamkniętym, neutralność klimatyczna, cyfryzacja i przemysł 4.0. Realizacja działań zaprojektowanych w Strategii pomoże polskim przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu wykorzystać szanse związane z tymi trendami oraz zapobiec negatywnym skutkom zapóźnienia w dostosowaniu się do nowych warunków. Za cel główny Strategii przyjęto „progresywny wzrost produktywności w warunkach gospodarki: niskoemisyjnej, o obiegu zamkniętym, opartej na danych.
Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii przyczyni się do właściwego wyznaczenia kierunków polityki gospodarczej oraz interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i unijnych do 2030 r. Konieczność przyjęcia przez Radę Ministrów ww.  Strategii związana jest również z procesem programowania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027 i potrzebą spełnienia przez Polskę warunków ex ante dla otrzymania środków z funduszy europejskich. Strategia ta jest jedną z dziewięciu strategii rozwoju monitorowanych przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju, które stanowić będą punkt wyjścia dla stanowiska Polski w negocjowaniu przyszłej Umowy Partnerstwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt Strategii określa wizję rozwoju polskiej gospodarki do 2030 r., przyjmując cel główny i szereg celów szczegółowych wyznaczonych w siedmiu obszarach. Celem głównym projektowanej Strategii jest progresywny wzrost produktywności w warunkach gospodarki: neutralnej klimatycznie, o obiegu zamkniętym, opartej na danych. Do celu tego prowadzić będą działania w siedmiu obszarach, w których zdefiniowane zostały cele szczegółowe.
1. W obszarze Zasoby naturalne (ziemia i surowce):
- Wzrost wydajności surowcowej gospodarki
- Wzrost wykorzystania surowców odnawialnych i biomasy w gospodarce
2. W obszarze Praca i kapitał ludzki:
- Szybki rozwój praktycznego kształcenia przez całe życie
- Przygotowanie kompetentnych kadr na potrzeby scyfryzowanej gospodarki
3. W obszarze Inwestycje (kapitał trwały i finansowy):
- Trwałe zwiększenie stopy inwestycji prywatnych
- Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw
4. W obszarze Organizacja i instytucje:
- Podniesienie jakości zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych
- Stymulowanie mechanizmów współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi
5. W obszarze Wiedza:
- Wzrost intensywności wykorzystania wiedzy i technologii w gospodarce
6. W obszarze Dane:
- Szybki rozwój algorytmicznej gospodarki opartej na danych
7. W obszarze Umiędzynarodowienie
- Zwiększenie liczby eksporterów, w szczególności na rynkach pozaeuropejskich
- Zwiększenie  eksportu towarów w obszarze wysokich technologii i kanałami e-commerce
Strategia przedstawia szereg narzędzi interwencji – regulacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych, podatkowych, programów dotacji, tzw. miękkiego prawa i innych – służących realizacji postawionych celów. W efekcie ich wprowadzenia, spodziewany jest wzrost wykorzystania narzędzi cyfrowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce, poprawa poziomu kapitału ludzkiego, zmniejszenie emisyjności gospodarki, zmniejszenie wykorzystania surowców naturalnych w relacji do wytworzonej produkcji, wyższa stopa inwestycji w sektorze prywatnym, ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw oraz wykorzystywanie i tworzenie w Polsce zaawansowanych rozwiązań cyfrowych (np. z obszaru sztucznej inteligencji).
Przyjęcie uchwały i realizacja Strategii doprowadzi do uruchomienia szeregu projektów o szerokich skutkach ekonomicznych i społecznych. Strategia ma na celu głęboką, modernizującą zmianę charakteru polskiej gospodarki. Najważniejsze i najbardziej długofalowe plany - powszechna, zaawansowana cyfryzacja, stworzenie gospodarki opartej na wiedzy i danych  oraz niska emisyjność – dotykają całego systemu ekonomicznego, a często wykraczają poza wymiar jedynie gospodarczy.
Głównym skutkiem realizowania rzeczonej Strategii będzie wsparcie transformacji cyfrowej i organizacyjnej polskich przedsiębiorstw. Powinno wzrosnąć wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesach biznesowych, a także przyjęte zostać nowoczesne metody zarządzania, uwzględniające szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji. Polska gospodarka powinna stać się bardziej dano-, wiedzo- i kapitałochłonna, czerpiąc przewagi konkurencyjne z zaawansowania technicznego oraz wykorzystania wiedzy, a nie z relatywnie niskich kosztów pracy. Doprowadzi to do zwiększenia dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych i przekształcania się miejsc pracy z zajęć powtarzalnych, mechanicznych do tych wymagających wiedzy, abstrakcyjnego myślenia, bądź relacji międzyludzkich. Zwiększy się wykorzystanie surowców wtórnych i odnawialnych, zmniejszając przemysłową produkcję odpadów. Zostanie wprowadzony bardziej sprawiedliwy system odpowiedzialności za zanieczyszczanie środowiska, co powinno zwiększyć starania producentów o jak najmniejszą szkodliwość środowiskową produkowanych dóbr.
Część zmian, projektowanych w Strategii, wymagać będzie nie tylko działań w ramach polityki gospodarczej, ale również oddziaływania na kulturę społeczną. Pomyślne realizowanie zapisów Strategii przyczyni się do zwiększenia zasobów kapitału ludzkiego – wiedzy, rozumienia zmieniającego się otoczenia, umiejętności organizacyjnych. Działania opisane w strategii przeciwdziałają negatywnym skutkom społecznym rewolucji technologicznej, takim jak bezrobocie technologiczne czy wykluczenie cyfrowe. Dostarczenie szerszych możliwości kształcenia ustawicznego oraz wsparcie dla polityki rozwoju pracowników pozytywnie wpłynie na poziom kompetencji Polaków a także na ich skłonność do rozwijania swoich umiejętności, a więc także na płynność rynku pracy.
Projektowana Strategia określa działania pozostające w kompetencji zarówno Ministra Rozwoju, jak również w zakresie właściwości następujących organów administracji publicznej:  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Klimatu, Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Cyfryzacji, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Finansów, Minister Sportu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Organizacja Turystyczna, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.
Strategia będzie dokumentem, stanowiącym punkt wyjścia do negocjacji nowej Umowy Partnerstwa oraz programów w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Potrzeby finansowe wynikające z realizacji celów Strategii powinny zostać zaspokojone w dużej mierze przez fundusze wspólnotowe. Przyjęcie Strategii ma również wpływ na wypełnienie przez Polskę warunku podstawowego w ramach celu polityki Bardziej inteligentna Europa, który dotyczy dobrego zarządzania krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji. W ramach tego celu ze środków funduszy strukturalnych UE finansowane będą działania dotyczące wzmocnienia innowacyjności polskiej gospodarki. W związku z tym przyjęcie Strategii przed finalną fazą negocjacji Umowy Partnerstwa i programów na lata 2021–2027 ma istotne znaczenie z punktu widzenia określania kierunków wsparcia ze środków UE i odpowiednich alokacji finansowych z przeznaczeniem na realizację określonych w Strategii celów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Mazur Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry