Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuIA1
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań zaproponowanych w projektowanej uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030”, zwanej dalej „Programem”, tj. budowa drogowych obejść miejscowości wynika z konieczności poprawy przepustowości głównych arterii drogowych, zwiększających dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług. Ponadto, realizacja planowanych w Programie inwestycji pozwoli zaspokoić oczekiwania mieszkańców związane z bezpieczną i szybką komunikacją.
Program jest dedykowany działaniom inwestycyjnym, zapewniających efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawę jakości życia mieszkańców polskich miast.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań ujętych w Programie jest wskazanie 100 drogowych obejść miejscowości w ciągu dróg krajowych, wytypowanych z uwagi na ich wpływ na poprawę warunków ruchowych na sieci dróg krajowych, bezpieczeństwa użytkowników dróg krajowych oraz zaawansowanie prac przygotowawczych wraz ze wskazaniem przybliżonych harmonogramów realizacji oraz zakładanych wydatków publicznych, których łączna suma została oszacowana na ok. 28 mld zł.  
Środki te pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego, dla którego spodziewane jest zasilenie środkami europejskimi.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Weber Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.02.2020
do góry