Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID271
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z blokadą wydatków budżetu państwa na rok 2019, zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019,
w części 32 – Rolnictwo, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01080 – Działalność badawczo – rozwojowa, obejmującej programy wieloletnie nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, istnieje pilna potrzeba zmian uchwał Rady Ministrów ustanawiających te programy w celu dostosowania zakresów merytorycznych i finansowych zadań programów wieloletnich na rok 2019 do nowego poziomu wydatków budżetowych.
W przypadku programu wieloletniego realizowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB
w Puławach pod nazwą „Wspieranie działań w zakresie ochrony  i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016–2020” następuje redukcja budżetu przeznaczonego na realizację w roku 2019 na poziomie 44%, co oznacza ograniczenie wydatków na finansowanie programu z budżetu państwa z kwoty 8 570 tys. zł do kwoty 4 820 tys. (tj. o kwotę 3 750 tys. zł).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokonanie zmiany uchwały nr 223/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wspieranie działań w zakresie ochrony  i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016–2020” w zakresie  określenia harmonogramów prac na rok 2019, zmiany mierników realizacji programu oraz obniżenia poziomu wydatków na rok 2019 o 44% i rekalkulacji wydatków ogólnych na realizację programu.
W części zadań programu zostaną dokonane zmiany merytoryczne do zakresu pozwalającego na zachowanie celu zadań oraz w sposób umożliwiający ich kontynuację w ostatnim roku realizacji programu (tj. rok 2020) oraz pozwalający na łączne podsumowanie wszystkich lat badań.
Proponuje się dokonanie zmian w § 3 ust. 1 treści uchwały (obniżenie łącznych wydatków z budżetu państwa na realizację programu do kwoty 38 423 000 zł) w załączniku nr 1 w tabeli  Mierniki realizacji Programu (zmiana wartości  mierników w roku 2019) oraz w tabeli „rok 2019”(zmiana w zakresie liczby publikacji z kat. B i innych, liczby publikacji z kat. A, liczby konferencji warsztatów, seminariów i szkoleń, liczby ekspertyz, poradników, opinii, raportów i opracowań, liczby uczestników konferencji, warsztatów, seminariów i szkoleń), w tabeli Plan Finansowy Programu (w zakresie obniżenia wydatków w roku 2019), w rozdziale III Opis obszarów badawczych i zadań programu (zmiany w harmonogramach zadań), oraz w załączniku nr 2 do uchwały przez nadanie mu brzmienia określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Efektem nowelizacji będzie możliwość dostosowania zakresów merytorycznych zadań realizowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach do nowego poziomu wydatków budżetowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Romanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2019
do góry