Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID96
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu działań "Woda dla Polski"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zasoby wodne Polski poddawane są presji powodowanej zarówno przez czynniki antropogeniczne, jak i naturalne związane ze zmianą klimatu. Dużym wyzwaniem jest zapewnienie wszystkim dostępu do wody w odpowiedniej ilości i jakości, podczas gdy z jednej strony mamy do czynienia ze zmniejszaniem się zasobów wodnych, z drugiej zaś ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na wodę. Ogólna dostępność zasobów wodnych w Polsce jest niska, a retencja wody czyli zdolność do jej zatrzymywania w środowisku jest dalece niewystarczająca.
Z opracowań wykonanych na potrzeby opracowania Projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy wynika, że ok. 38 % powierzchni kraju zajmują obszary bardzo lub silnie zagrożone suszą. Susza generuje znaczące straty (tylko w sektorze rolnictwa 2-3 mld rocznie). Ponadto zagrożenie stanowią inne zjawiska takie jak deszcze nawalne powodujące powiedzie błyskawiczne i podtopienia. Przesuszenie gleby, fale upałów powodują wzrost zapotrzebowania na wodę m.in. do nawodnień, ogólna dostępność zasobów wodnych jest w Polsce niska, a poziom retencji czyli zdolności do jej gromadzenia daleko odbiega od potrzeb (poziom retencji szacowany na ok 6%, w Hiszpanii ok 40%).
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W ramach inicjatywa "Woda dla Polski", która jest przedmiotem projektu uchwały,  proponuje się skoordynowanie działań podejmowanych przez poszczególnych członków Rady Ministrów na rzecz racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi, zwiększenia retencji wody oraz zaopatrzenia obywateli w wodę na obszarach zagrożonych jej brakiem. Koordynacja działań pozwoli na optymalne wykorzystanie sił i środków finansowych oraz osiągnięcie efektu synergii pomiędzy działaniami poszczególnych resortów, a w konsekwencji zwiększenie efektów podejmowanych działań.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Dziadzio Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry