Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD522
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W granicach kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej znajdują się tereny należące do osób fizycznych – wspólników spółki cywilnej, którzy nie są zainteresowani pozostaniem w strefie. Część terenów Podstrefy Lubań należących do miasta nie wzbudza zainteresowania ze strony inwestorów i tym samym instrument stref nie ma zastosowania. Tym samym tereny te nie są wykorzystywane do realizacji celów ustanowienia strefy kamiennogórskiej

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej sse przewiduje wyłączenie ze strefy gruntów o łącznej powierzchni 4,4534 ha. W wyniku ww. zmian powierzchnia kamiennogórskiej sse wyniesie 536,3751 ha.
Projektowana zmiana nie przewiduje
wydatków po stronie sektora finansów publicznych, w szczególności budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Nie ma też wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe oraz na rynek pracy.
Ze względu na charakter rozwiązań zaproponowanych w przedmiotowym projekcie rozporządzenia (jedynie wyłączenie działek z granic strefy) nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W dniu 16 czerwca 2019 r. weszła w życie zmiana art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482), wprowadzona na mocy przepisu art. 38 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162), która zlikwidowała możliwość zmiany obszaru specjalnych stref ekonomicznych. Nie ma już zatem podstawy prawnej do wydania przedmiotowego rozporządzenia, które swym zakresem obejmowało zmianę obszaru strefy kamiennogórskiej.

Opcje strony

Data modyfikacji : 19.08.2019
do góry