Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD145
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanego rozporządzenia jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 145), które wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167). Zgodnie z tym upoważnieniem Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich oraz mnożniki ich wynagrodzenia zasadniczego.
Stosownie do treści § 2 ww. rozporządzenia, wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich ustala się przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy. Artykuł ten wskazuje, że wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych na równorzędnych stopniach służbowych jest równe i stanowi odpowiednio do rangi stopnia służbowego wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa.
Od 2009 do 2018 r. kwota bazowa dla zawodowych kuratorów sądowych nie została zmieniona i wynosiła 1 873,84 zł.
W 2019 r. kwota ta wynosiła 1 916,94 zł. Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z art. 14 ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r., kwota bazowa dla kuratorów sądowych ma wynosić 2 031,96 zł.
Należy zaznaczyć, że w dniu 4 lipca 2019 r. zawarte zostało porozumienie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury, w myśl którego wynagrodzenia kuratorów zawodowych od 1 stycznia 2020 r. wzrosną o 900 zł brutto w przeliczeniu na 1 etat.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przygotowany projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich o wartości od 0,28 do 0,30.
W przypadku poszczególnych stopni służbowych mnożniki oraz wynagrodzenia wzrosną w następujący sposób:
– kurator specjalista – z 2,56 do 2,86,
– starszy kurator zawodowy – z 2,26 do 2,56,
– kurator zawodowy – z 1,97 do 2,26,
– aplikant kuratorski – z 1,25 do 1,53.
W odniesieniu do aplikantów kuratorskich należy dodatkowo zauważyć, że dotychczasowy mnożnik kwoty bazowej wynoszący 1,25 (1,25x2.031,96=2.539,95 zł w 2020 r.) nie uwzględniał poziomu minimalnego wynagrodzenia w 2020 r., ustalanego na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1778). W związku z tym, że w 2020 r. wynosi ono 2.600 zł, zachodzi dodatkowa konieczność zmiany rozporządzenia w odniesieniu do przepisów regulujących wynagrodzenie zasadnicze aplikantów kuratorskich na poziomie zapewniającym ustalenie ich wynagrodzenia zasadniczego nieco powyżej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Wójcik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry