Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD145
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanego rozporządzenia jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 145), które wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167). Zgodnie z tym upoważnieniem Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich oraz mnożniki ich wynagrodzenia zasadniczego.
Stosownie do treści § 2 ww. rozporządzenia, wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich ustala się przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy. Artykuł ten wskazuje, że wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych na równorzędnych stopniach służbowych jest równe i stanowi odpowiednio do rangi stopnia służbowego wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa.
Od 2009 do 2018 r. kwota bazowa dla zawodowych kuratorów sądowych nie została zmieniona i wynosiła 1 873,84 zł.
W 2019 r. kwota ta wynosiła 1 916,94 zł. Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z art. 14 ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r., kwota bazowa dla kuratorów sądowych ma wynosić 2 031,96 zł.
Należy zaznaczyć, że w dniu 4 lipca 2019 r. zawarte zostało porozumienie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury, w myśl którego wynagrodzenia kuratorów zawodowych od 1 stycznia 2020 r. wzrosną o 900 zł brutto w przeliczeniu na 1 etat.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przygotowany projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich o wartości od 0,28 do 0,30.
W przypadku poszczególnych stopni służbowych mnożniki oraz wynagrodzenia wzrosną w następujący sposób:
– kurator specjalista – z 2,56 do 2,86,
– starszy kurator zawodowy – z 2,26 do 2,56,
– kurator zawodowy – z 1,97 do 2,26,
– aplikant kuratorski – z 1,25 do 1,53.
W odniesieniu do aplikantów kuratorskich należy dodatkowo zauważyć, że dotychczasowy mnożnik kwoty bazowej wynoszący 1,25 (1,25x2.031,96=2.539,95 zł w 2020 r.) nie uwzględniał poziomu minimalnego wynagrodzenia w 2020 r., ustalanego na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1778). W związku z tym, że w 2020 r. wynosi ono 2.600 zł, zachodzi dodatkowa konieczność zmiany rozporządzenia w odniesieniu do przepisów regulujących wynagrodzenie zasadnicze aplikantów kuratorskich na poziomie zapewniającym ustalenie ich wynagrodzenia zasadniczego nieco powyżej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Wójcik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 października 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 13.10.2020
do góry