Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD223
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązek wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z obligatoryjnego charakteru upoważnienia ustawowego, zawartego w przepisie art. 118 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem rozporządzenia jest określenie listy Inwestycji Towarzyszących, która stanowić będzie element „Programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny na lata 2020-2023” – będącego dokumentem wykonawczym, ustanawiającym ramy finansowe przedsięwzięć powiązanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Inwestycjami
Towarzyszącymi mogą być inwestycje celu publicznego, w szczególności linie kolejowe i drogi publiczne, mające znaczenie dla szeroko rozumianego prawidłowego funkcjonowania CPK oraz rozwoju i integracji aglomeracji znajdujących się w sąsiedztwie Portu a także urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego lotniska użytku publicznego wchodzącego w skład Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Horała Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry