BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r333716843349,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-Programu-otwierania-danych-na-lata-2021.html
2020-11-24, 19:25
Numer projektuID101
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021-2027

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba przyjęcia uchwały w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021-2027 (zwanego dalej „Programem” lub „POD”) wynika z konieczności realizacji upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.), dodanego ustawą z dnia 17 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695, z późn. zm.).
Program otwierania danych na lata 2021-2027 jest kontynuacją i rozszerzeniem działań podejmowanych przez administrację rządową w ramach Programu otwierania danych publicznych na lata 2016-2020 r.
W Polsce od lat podejmowane są inicjatywy sprzyjające otwieraniu i wykorzystywaniu danych. Strategiczny dokument poświęcony otwieraniu danych publicznych - Program otwierania danych publicznych utraci swoją moc w grudniu 2020 r. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości działań i kontynuowanie realizowanej polityki otwartości danych dostosowanej do rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych zaistniała potrzeba opracowania niniejszego Programu Otwierania Danych na lata 2021-2027.
Program jest w znacznej mierze kontynuacją polityki otwierania danych realizowaną w ramach Programu otwierania danych publicznych na lata 2016 – 2020 z poszerzonym zakresem działań wynikającym m.in. z nowych regulacji przyjętych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 172 z dnia 26.06.2019 r., s 56), (zwanej dalej „dyrektywą 2019/1024/UE”), kierunków rozwoju nowych technologii wpływających na gospodarkę i społeczeństwo oraz dotychczasowych doświadczeń z realizacji działań dotyczących otwartości danych. Projektowany dokument powinien zostać wdrożony do końca 2020 r., aby można było płynnie realizować prowadzone dotychczas prace w zakresie otwierania zasobów informacyjnych do ponownego wykorzystywania, które stanowią źródło powstawania innowacyjnych produktów i usług oraz są siłą napędową nowych technologii. Realizacja działań zaplanowanych w ramach Programu otwierania danych pozwoli również na umocnienie pozycji Polski w rankingach otwartości.
Dokument określa priorytety administracji rządowej w otwieraniu dostępu do danych. Zawarta w Programie strategia otwartych danych ma na celu rozwój ekosystemu, w którym duża ilość, dobrej jakości danych pozwoli na rozwój innowacyjnych rozwiązań, zwiększy przejrzystość działań organów administracji oraz zwiększy jakość realizowanych badań, przyspieszając postęp naukowy. Cele sformułowane w Programie wynikają z oceny dotychczasowych efektów podejmowanych działań, a także z uwzględnienia znaczenia i tempa zmian zachodzących w otoczeniu tematyki otwartych danych wynikających z rozwoju technologii cyfrowych oraz postępów europejskich portali otwartych danych.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dotychczasowe doświadczenie z realizacji Programu otwierania danych publicznych na lata 2016 – 2020, wnioski płynące z jego badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w 2019 r., rozwiązania przyjęte w dyrektywie 2019/1024/UE, rozwijający się rynek nowych technologii oraz tendencje i kierunki rozwoju polityki otwartości danych w innych krajach stanowiły wytyczne przy projektowaniu celu głównego programu oraz celów szczegółowych.
Głównym celem Programu będzie:
1. zwiększanie podaży i poprawa jakości danych dostępnych na portalu dane.gov.pl dla każdego użytkownika w celu ponownego wykorzystywania,
2. stworzenie środowiska, w którym korzyści gospodarcze i społeczne wynikające z otwartych danych, są dostrzegane i przekładają się na budowę nowych usług, produktów, tworzenia modeli biznesowych i nowych miejsc pracy oraz wspierają podejmowanie decyzji strategicznych,
3. wejście do grupy liderów w Europie w zakresie jak najpełniejszego wykorzystania potencjału otwartych danych.
Osiągnięciu celu głównego Programu służą cele szczegółowe:
1. poprawa interoperacyjności i jakości danych,
2. wzrost wykorzystywania i wymiany danych,
3. stymulowanie rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych,
4. współpraca  z krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami danych,
5. podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie otwierania i zarządzania danymi oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat potencjału otwartych danych.
Realizacji tych celów podporządkowano cały układ logiczny dokumentu, wskazując kierunki interwencji i konkretne działania na rzecz realizacji POD, co zostało odzwierciedlone w załączniku nr 2 do Programu, tj. Planie działań na rzecz realizacji POD. Do realizacji założeń Programu zostały włączone wszystkie resorty, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Główny Urząd Statystyczny.
Zakłada się, że przeprowadzenie zaplanowanych w ramach POD działań wpłynie pozytywnie na działalność gospodarczą i społeczną kraju m. in. dzięki zapewnieniu łatwego i powszechnego dostępu do danych, które będą mogły być ponownie wykorzystywane do budowy innowacyjnych rozwiązań. W efekcie realizacji Programu nastąpi wzrost podaży danych (w tym dynamicznych, o wysokiej wartości i badawczych) udostępnionych na portalu dane.gov.pl (również przez API), gdzie w łatwy, szybki i bezpłatny sposób można będzie je pozyskać i ponownie wykorzystywać bez konieczności składania wniosku. Nastąpi również poprawa jakości danych, a tym samym zwiększy się ich użyteczność dla wtórnego zastosowania. Rozbudowa portalu dane.gov.pl stanowiącego centralny punkt dostępu do danych publicznych w Polsce prowadzić będzie do wdrożenia nowych funkcjonalności, które wpłyną na wzrost liczby udostępnianych danych oraz częstotliwość korzystania z portalu.
Korzyści z realizacji Programu będą odczuwalne zarówno dla przedsiębiorców (wesprze on innowacyjne firmy i przyczyni się do powstania innowacyjnych produktów, w tym na potrzeby nowych technologii) jak i obywateli (zwiększy ich udział we współdecydowaniu o sprawach publicznych oraz poprawi standard życia dzięki stworzeniu nowych usług i aplikacji wykorzystujących dane gromadzone przez podmioty publiczne). Pozytywne efekty będą również odczuwalne dla samej administracji publicznej. Udostępnianie danych wpłynie na poprawę wymiany wiedzy i informacji pomiędzy jednostkami administracji oraz w kontaktach z obywatelami, co pozytywnie przełoży się na ocenę administracji jako bardziej przejrzystej i efektywnej, która jest ukierunkowana na potrzeby obywatela. Dzięki realizacji POD zwiększą się umiejętności przedstawicieli administracji w zakresie udostępniania i zarządzania danymi.
Dodatkowo Polska umocni swoje miejsce w rankingach otwartości i dzięki wykorzystaniu swojego dużego potencjału stanie się jednym z liderów otwartości. W rankingu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju „Open, Useful, Reusable Government Data”, opublikowanym w raporcie Government at a Glance 2019, Polska znalazła się na 14. miejscu na 32 badane państwa – biorąc pod uwagę dostęp i otwartość danych oraz rządowe wsparcie dla możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jest to awans o 6 miejsc w stosunku do rankingu z 2017 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.11.2020
Rejestr zmian