Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD147
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy został przygotowany w celu umożliwienia zakładającemu lotnisko użytku publicznego, zarządzającemu lotniskiem użytku publicznego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380 oraz z 2020 r. poz. 471), zwanej dalej „specustawą lotniskową” po dniu 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z aktualnym brzmieniem specustawy lotniskowej złożenie wniosku o realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego jest możliwe w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
Wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w projekcie umożliwi ww. podmiotom dalsze korzystanie ze szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego przewidzianych w przepisach specustawy lotniskowej, co pozwoli na podejmowanie i realizację kolejnych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej. Należy wskazać również, że na podstawie przepisów specustawy lotniskowej realizowana będzie część Inwestycji Towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, dlatego niezbędne jest wydłużenie terminu na składanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje wydłużenie terminu składania przez zakładającego lotnisko użytku publicznego, zarządzającego lotniskiem użytku publicznego oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej do właściwego wojewody wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego do dnia 31 grudnia 2025 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Horała Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 listopada 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.11.2020
do góry