Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC39
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym służy stosowaniu przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/2205 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad dotyczących procedur zgłaszania pojazdów użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2017, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2017/2205”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy ma na celu zapewnienie by wszystkie wymagane dane, o których mowa w załączniku do rozporządzenia (UE) 2017/2205, w szczególności takie jak: kategoria pojazdu, czy numer VIN pojazdu były gromadzone w celu umożliwienia ich przetwarzania i wymiany komunikatów między punktami kontaktowymi krajów UE dotyczących zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki.
W związku z tym prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego centralna ewidencja naruszeń, o której mowa w art. 80 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140), zwana dalej: „CEN”, zostanie powiększona o dodatkowe dane dotychczas niegromadzone, które – zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia (UE) 2017/2205 – powinny zostać umieszczone zarówno w protokole drogowej kontroli technicznej pojazdu, jak i w wyniku bardziej szczegółowej drogowej kontroli technicznej przekazywanym w formie komunikatu RSI.
Projekt wprowadza obowiązek zapewnienia przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego przekazywania komunikatów w systemie RSI do innych punktów kontaktowych UE właściwych dla rejestracji pojazdu.
Rozporządzenie (UE) 2017/2205 ustanawia zasady mające zastosowanie do zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych, poruszających się po drogach państw członkowskich UE i wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki, przekazywanych za pośrednictwem systemu wymiany komunikatów (systemu RSI) z wykorzystaniem architektury systemu ERRU i ma być stosowane od dnia 30 czerwca 2020 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134, z późn. zm.), zwanej dalej: „dyrektywą 2014/47/UE”, w przypadku, między innymi, stwierdzenia w pojeździe niezarejestrowanym w państwie członkowskim kontroli poważnych lub niebezpiecznych usterek punkt kontaktowy powiadamia o wynikach kontroli punkt kontaktowy państwa członkowskiego, w którym pojazd jest zarejestrowany. W rozporządzeniu (UE) 2017/2205 określono minimalne wymogi jakie musi spełniać komunikat RSI oraz komunikat potwierdzenia zgłoszenia.
Podkreślić należy, że zgodnie z motywem 6 rozporządzenia (UE) 2017/2205, ze względu na ograniczony zakres art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i wynikający z tego ograniczony zakres systemu europejskich rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU), zgłoszenie określone w art. 18 ust. 1 dyrektywy 2014/47/UE nie może zostać przekazane za pośrednictwem krajowych rejestrów elektronicznych przy użyciu tego systemu. W związku z czym, po analizie zagadnienia, w celu wykonania rozporządzenia (UE) 2017/2205 konieczne będzie utworzenie nowego systemu za pośrednictwem którego będzie istniała możliwość przekazywania ww. danych. Optymalnym rozwiązaniem jest zaplanowanie prac tak, aby nowe usługi działały w ramach systemu teleinformatycznego CEN.
Wykonanie przez Polskę zobowiązań nałożonych przez rozporządzenie (UE) 2017/2205 pozwoli na sprawniejszą współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z właściwymi organami innych państw członkowskich z uwagi na zakres wymiany informacji dotyczących stwierdzenia w pojeździe poważnych lub niebezpiecznych usterek bądź usterek prowadzących do ograniczenia lub zakazu użytkowania pojazdu. Działania te przyczynią się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.

 

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Weber Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry