Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD118
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT” przez wprowadzenie:
1. rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT);
2. rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług;
3. zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Ad. 1. Pakiet przepisów upraszczających tzw. Slim VAT
Wprowadzone w ostatnich latach przez Ministra Finansów rozwiązania prawne i informatyczne w zakresie rozliczeń podatkowych usprawniają dokonywanie tych rozliczeń przez podatników oraz ułatwiają prowadzenie procesów ich weryfikacji przez organy podatkowe.
Obecny postęp technologiczny w rozliczaniu podatków oraz wprowadzenie narzędzi analitycznych i zabezpieczających przed nadużyciami w VAT, w tym takich jak JPK_VAT, STIR, SENT, MPP (mechanizm podzielonej płatności), system kas on-line, tzw. white lista, umożliwiających Szefowi KAS sprawną weryfikację rozliczeń podatników, przyczynił się do uszczelnienia rozliczeń i poboru podatku od towarów i usług.
Wprowadzone w ostatnich latach narzędzia uszczelniające VAT oraz związane z tym efekty w zakresie walki z nadużyciami w VAT, pozwoliły na weryfikację rozwiązań dotyczących rozliczania VAT, w niektórych przypadkach obowiązujących od 2004 r. Celem przeprowadzonego audytu tych rozwiązań było wyeliminowanie obciążeń administracyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT po stronie podatników.
Propozycje rozwiązań w tym zakresie zawarto w niniejszym projekcie ustawy – Pakiet Slim VAT.
Pakiet  Slim VAT wpisuje się również w odpowiedź na postulaty przedsiębiorców kierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Finansów w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19.

Ad. 2. Pakiet przepisów tzw. doprecyzowujących i uzupełniających VAT dotyczy głównie takich obszarów, jak:
- zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,
- przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i w zakresie wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT,
- zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. white lista),
- zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności,
- zmiany doprecyzowujące w zakresie nowego JPK VAT,
- uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT – jako rozwiązania nadmiarowego, które nie posiada odpowiedniej podstawy w przepisach dyrektywy 2006/112/WE i w warunkach rozliczeń krajowych zaburza logikę w podejściu do opodatkowania dostawy towarów.

Ad. 3. Zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).
Obserwowany i utrzymujący się od lat wysoki poziom sprzedaży w Polsce towarów podróżnym spoza Unii Europejskiej, dynamiczny rozwój technologii cyfrowych umożliwiających dokonywanie szybkich i bezpiecznych transferów dużych partii danych oraz oczekiwania przedsiębiorców w zakresie zapewnienia przez Państwo równych dla wszystkich, bezpiecznych, innowacyjnych oraz właściwych/stabilnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej wymuszają podjęcie działań zmierzających do realizacji powyższych oczekiwań i wyzwań. W związku z tym przygotowano pakiet rozwiązań do procedury potwierdzania i rozliczania dokumentów TAX FREE.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Najważniejsze zmiany proponowane do wprowadzenia w projekcie ustawy:
I. Pakiet zmian upraszczających Slim VAT:
1. Wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy.
2. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, odliczanie na dotychczasowych zasadach, tj. do 3 okresów rozliczeniowych.
3. Spójne kursy walut - dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał).
4. Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.
5. Podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.
6. Brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus.
7. Wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę. Rozwiązanie potwierdza dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

II. Pakiet zmian o charakterze doprecyzowującym i upraszczającym:
1. Zmiany w zakresie wiążącej informacji stawkowej (WIS) wprowadzonej ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z późn. zm.) – dalej: „ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r.”, mające na celu dopracowanie i uzupełnienie systemu WIS jako całości, tj. wprowadzenie 3-letniego okresu ważności WIS (art. 42ha), wprowadzenie ograniczenia ochrony, jaką zapewnia WIS podatnikowi w przypadku, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa (art. 42ca), umożliwienie otrzymywania przez podatników WIS dla towarów klasyfikowanych w ustawie o VAT według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – np. dla towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności – czego nie przewidują obecne przepisy w tym zakresie (art. 42a pkt 2), wprowadzenie zasady niewydania WIS, gdy zakres przedmiotowy wniosku o jej wydanie pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3a i 3b).
2. Zmiany w zakresie stawek podatku VAT mają wyłącznie charakter redakcyjny i doprecyzowujący – np. tytuły kolumn w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy.
3. Zmiany o charakterze dostosowującym przepisy ustawy o VAT do przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. – w zakresie definicji rolnika ryczałtowego (art. 2 pkt 19), definicji czasopism regionalnych i lokalnych (art. 2 pkt 27g), tytułu zwolnieniowego dla dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego (art. 43 ust. 1 pkt 3).
4. Dodanie art. 109 ust. 3l spowoduje, że poprzez wskazanie, że do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Wyeliminowane zostaną sytuacje pozostawania przez organy równoległe w dwóch procedurach – jednej regulowanej Ordynacją podatkową (najczęściej czynności sprawdzające, w których zidentyfikowano błąd) i drugą regulowaną k.p.a. (wezwanie do usunięcia błędu i decyzja o nałożeniu kary).
5. Zmiany załącznika nr 15 i w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT – doprecyzowano w związku przełożeniem objętych tą regulacją grupowań towarów w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) 2008 na PKWiU 2015 r. Dodatkowo, w projekcie doprecyzowano brzmienie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. g ustawy o VAT. Zgodnie z projektem ze zwolnienia podmiotowego w VAT wyłączone są zarówno części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli.

III. Zmiana w zakresie Tax Free – wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE
Proponuje się, aby obecnie obowiązująca procedura wystawiania, potwierdzania i rozliczania dokumentów TAX FREE, była realizowana za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, rejestrowanych w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów, będących podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC). Proponuje się także wprowadzenie obowiązku stosowania kas online przez sprzedawców uczestniczących w systemie zwrotu podatku podróżnym. Realizacja powyższego zamierzenia wymaga dokonania zmian przepisów ustawy o VAT w szczególności artykułów: 2, 109, 127, 128, 129 i 130 oraz zmian przepisów wykonawczych.

IV. Projekt zawiera również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W zakresie tej ustawy proponuje się:
- zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym mające na celu uniknięcie stosowania definicji nawiasowej w przypadku stosowania pojęcia „rachunek techniczny”;
- zmianę polegającą na wprowadzeniu możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Sarnowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry