Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD466
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2018 r. ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa i utworzeniem nowej służby, należy wydać nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym uwzględniając stopnie Służby Ochrony Państwa, które będą odpowiadać stopniom wojskowym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z rozwiązań przyjętych w uchwalonej ustawie o Służbie Ochrony Państwa. Wspomniana ustawa likwiduje Biuro Ochrony Rządu, w jego miejsce tworząc Służbę Ochrony Państwa. Zmiana przepisów niniejszego rozporządzenia wskazuje w jakim zakresie stopnie Służby Ochrony Państwa odpowiadają poszczególnym stopniom wojskowym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSzef Sztabu Generalnego WP - gen. broni Rajmund T. Andrzejczak
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 21 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.07.2019
do góry