Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD461
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 roku porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji, funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2019 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł na etat (wraz z nagrodą roczną), zawierającą kwotę podwyżki wynikającej z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1828). Dodatkowe środki przekładają się na wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej o 0,43, w tym ze wzrostu o 0,22 wynikającej z załącznika nr 7 do ustawy będącego wynikiem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy.

Stosownie do art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - przeciętne uposażenie policjantów stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Wielokrotność tej kwoty, zgodnie z delegacją zawartą w ust. 4 tego artykułu, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. poz. 813), od 1 maja 2018 r., ustalono wielokrotność w wysokości 3,28.

W związku z tym istnieje potrzeba ustalenia nowej podwyższonej wielokrotności w drodze wydania rozporządzenia Rady Ministrów. Po uwzględnieniu wzrostu nowy wskaźnik wielokrotności zostanie ustalony w wysokości 3,71.

Środki na sfinansowanie tego wzrostu zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z ujęciem w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 dodatkowych środków oraz zapisami Porozumienia podpisanego w dniu 8 listopada 2018 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ze Stroną Społeczną istnieje potrzeba ustalenia nowej podwyższonej wielokrotności w drodze wydania rozporządzenia Rady Ministrów.

Projekt rozporządzenia zakłada zmianę wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów z 3,28 do 3,71, tj. wzrost o 0,43, z dokonaniem zastrzeżenia w uzasadnieniu do projektu, że zwiększenie środków na nagrody roczne dla policjantów nastąpiłoby w budżecie na rok 2020.

Zakładane podwyżki od dnia 1 stycznia 2019 r. spowodują wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia, co skutkuje potrzebą ustalenia nowego podwyższonego wskaźnika wielokrotności w drodze wydania rozporządzenia Rady Ministrów. Projektowane zmiany mają na celu podniesienie poziomu uposażeń funkcjonariuszy. Stanowić też to będzie dodatkowy czynnik motywacyjny do podejmowania służby w Policji.

Niniejszy projekt rozporządzenia zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. poz. 813).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.02.2019
do góry