Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID74
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana uchwały nr 77/2020 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030” jest niezbędna ze względu na wynikłą w trakcie trwania procedury legislacyjnej konieczność zmiany źródła finansowania „Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W zmienianej uchwale źródłem finansowania przyjętego Programu, wskazanym w jego rozdziale 3. Ramy prawne i spójność strategiczna Programu, był utworzony na mocy art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.) Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego dysponentem jest Przewodniczący Komitetu i którego przychodem jest 4% wpływów z dopłat z gier objętych monopolem państwa. Obecnie jako źródło finansowania Programu wskazano krajowe środki publiczne w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Środki na realizację Programu zostały zapisane w cz. 16 budżetu państwa w poz. „Dotacja celowe dla NIW” i uwzględnione w planie finansowym Narodowego Instytutu  Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który jest załącznikiem do budżetu państwa na rok 2020.
Strategicznym celem rządowego programu pn. „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030” jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych. Przedmiotowy projekt został opracowany przez KPRM we współpracy z Zespołem eksperckim do spraw wspierania rozwoju uniwersytetów ludowych, działającym przy Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.07.2020
do góry