Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD301
Tytuł

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje będą nierozerwalnie związane z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2018.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt będzie zawierał przepisy dostosowujące regulacje prawne zawarte w wybranych ustawach do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 oraz umożliwi prawidłową jej realizację. Proponowane w projekcie przepisy będą dotyczyły m.in. finansowania w roku 2018:
- ze środków Funduszu Pracy staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz przedłużenia proefektywnościowego systemu wspierania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy, w związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2017 r. obowiązywania dotychczasowych regulacji,
- ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych części zadań z zakresu zdrowia publicznego ujętego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 (pierwotnie planowanego do sfinansowania z budżetu państwa),
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i funduszów socjalnych na poziomie dotychczasowym,
- części wydatków przeznaczonych na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w ramach wydatków o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716 i z 2016 r. poz. 2260),
- części wydatków przeznaczonych na realizacje ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" (Dz. U. poz. 2176) ze środków Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
- ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
- ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,  zasiłków pogrzebowych, a także kosztów obsługi tych świadczeń.

Ponadto projekt będzie zawierał regulacje dotyczące:
- „zamrożenia” na poziomie roku 2017 wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych, z wyłączeniem sędziów i prokuratorów oraz wynagrodzeń finansowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przy uwzględnieniu odpowiedniego procentu dofinansowania,
- niestosowania w 2018 roku przepisu art. 37a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, ze zm.) umożliwiającego dofinansowywanie przez ministra właściwego do spraw energii działań, o których mowa w art. 37 pkt 2-5 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz wytwarzania biokomponentów, produkcji paliw z wykorzystaniem biokomponentów, badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, ekologicznego transportu, zakupu nowych pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi, opłat za parkowanie dla pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi,
- zmian związanych z finansowaniem zadań przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w sposób bezpośredni będą wiązać się z realizacją przez Ministra Środowiska zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z wypełnianiem zobowiązań wynikających z porozumień międzynarodowych oraz współpracy międzynarodowej w tym obszarze,
- przesunięcie wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie w zakresie Funduszu Odszkodowawczego na rok  2019 r,
- dostosowania kosztów Funduszu Pracy do prognozowanej w 2018 r. sytuacji na rynku pracy,
- umorzenia należności przypadającej Skarbowi Państwa z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, na finansowanie świadczeń gwarantowanych przez państwo, których termin spłaty przypada na dzień 31 marca 2019 r.

Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanych przepisów zostaną uzupełnione po otrzymaniu informacji w tym zakresie od właściwych dysponentów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTeresa Czerwińska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 października 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.11.2017
Rejestr zmian