Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD238
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (zwany dalej „rozporządzeniem”) realizuje upoważnienie wynikające z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”. W rozporządzeniu wykorzystano doświadczenia ostatnich lat i dostosowano regulacje dotyczące wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła do zmieniających się realiów gospodarczych oraz technologicznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. poz. 924), zwane dalej „rozporządzeniem z 2007 r.”. Zastosowanie przepisów rozporządzenia z 2007 r. w sierpniu 2015 r. wykazało ich niedoskonałości, pokazało konieczność ich zmian celem poprawy tak bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak również mechanizmów regulujących kwestię ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w sposób jak najmniej uciążliwy dla odbiorców oraz wskazało na niedostosowanie tych przepisów do warunków, potrzeb i możliwości komunikacji z odbiorcami.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Dziadzio Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry