Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD234
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane zmiany zostały przygotowane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 i 1689), zgodnie z którym Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich oraz mnożniki ich wynagrodzenia zasadniczego. Są one uzasadnione uwzględnieniem w budżecie państwa na rok 2017 w części 15 „Sądy powszechne” dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe dla kuratorów zawodowych w wysokości 4.948 tys. zł.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przewiduje się podwyższenie z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r. wysokości mnożników stanowiących podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (zmiana załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich – Dz. U. z 2016 r. poz. 1547). 
Projektowana nowelizacja przewiduje następujący wzrost mnożników kwoty bazowej:
– kurator specjalista – z 2,44 do 2,47,
– starszy kurator zawodowy – z 2,14 do 2,17,
– kurator zawodowy – z 1,84 do 1,87 oraz
– aplikant kuratorski – z 1,10 do 1,13.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 września 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 02.10.2017
Rejestr zmian