Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD53
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana zmiana ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.) przewidują rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych przechodzących przez jezdnię po przejściu dla pieszych.  
W 2018 r. w Polsce odnotowano 31 674 wypadki drogowe, tj. o 1086 (-3,3%) mniej niż w roku 2017. W wypadkach tych zginęły 2 862 osoby, tj. o 31 (+1,1%) więcej niż w roku 2017. Liczba rannych uległa zmniejszeniu i wyniosła 37 359, tj. o 2107 (-5,3%) mniej niż rok wcześniej. W 2018 r. w porównaniu do danych za rok 2017 zauważalnie (-8%) spadła liczba wypadków z udziałem pieszych oraz ich ofiar śmiertelnych (-8%). Tak znaczącemu zmniejszeniu zagrożenia tej grupy niechronionych użytkowników dróg towarzyszy odnotowywany w ostatnim okresie wzrost liczby zabitych na przejściach dla pieszych. Wzrost ten w 2018 roku w stosunku do roku 2017 wynosił ok. 4,4%. Zatem konieczne jest wprowadzenie kolejnych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez jezdnię po przejściu dla pieszych.
Celem ograniczenia ryzyka wypadku pieszego z pojazdem na przejściu dla pieszych, projekt ustawy zakłada zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych. Jednocześnie projektowana zmiana ustawy rozwiązuje problem braku jednoznaczności obecnych przepisów ze względu na ich dotychczasową lokalizację w różnych aktach prawnych, co pozwoli na zapewnienie większej przejrzystości przepisów oraz wyeliminowanie podnoszonych zastrzeżeń w odniesieniu do pierwszeństwa pieszego w sytuacjach związanych z przekroczeniem przez niego drogi w miejscach wyznaczonych do tego celu.
Dodatkowo badania i statystyki z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wykazują, że pojazdy na drogach poruszają się z dużymi prędkościami i często przekraczają prędkość dozwoloną w danym obszarze. Prędkość pojazdu ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu, szerokości pola widzenia przez kierującego oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W związku z tym proponuje się wprowadzenie zmian, które przyczynią się do ograniczenia najcięższych skutków wypadków drogowych z udziałem pieszych oraz eliminowania z ruchu drogowego grupy kierowców, która nie uznaje ograniczeń prędkości i stanowi ogromne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana brzmienia przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejścia dla pieszych, redukcję liczby wypadków drogowych w rejonie przejść dla pieszych oraz zapewnienie przejrzystości przepisów w zakresie zachowania uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych.
Informacje o wynikach analiz możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków:
Nie jest możliwe osiągnięcie założonego celu za pomocą innych środków niż procedura legislacyjna i wydanie projektowanego aktu prawnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Adamczyk Minister Infrastruktury
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.05.2020
do góry