Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD148
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, kierując się szczególnymi zadaniami jakie wykonują funkcjonariusze.
Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z przewidzianym w uchwale Rady Ministrów nr 44/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022” wzrostem wynagrodzeń i uposażeń w roku 2020 w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz wzrostem kwoty bazowej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z 1701,09 zł do 1803,16 zł.
Projekt rozporządzenia uwzględnia postanowienia podpisanego w dniu 29 stycznia 2020 r. Porozumienia pomiędzy Kierownictwem  Krajowej Administracji Skarbowej a Komitetem Protestacyjnym reprezentowanym przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy oraz pracowników pełniących służbę/zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z którym funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 729 zł brutto - na 1 etat dla funkcjonariusza stanowiącą 12,50% wzrost uposażeń obejmujący również 6% wzrost kwoty bazowej ustalonej dla funkcjonariuszy w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.
Ustalenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na poziomie 3,65 ma na celu podwyższenie poziomu uposażeń funkcjonariuszy w celu stworzenia korzystniejszych warunków motywacyjnych stanowiących istotny element dla właściwej realizacji polityki kadrowej w Służbie Celno-Skarbowej, mając na względzie zwiększenie zaangażowania i skuteczności w działania funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się ustalenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na poziomie 3,65.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMagdalena Rzeczkowska Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 sierpnia 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.09.2020
do góry