Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRC44
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th 232, szczegółowych wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości wskaźnika stężenia promieniotwórczego, o której przekroczeniu informuje się właściwe organy

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej należy określić zgodny z przepisami europejskimi wykaz materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych, a także określić sposób dokonywania oznaczeń oraz wartość wskaźnika stężenia promieniotwórczego, o której przekroczeniu informuje się właściwe organy. Ponadto zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa atomowego w odniesieniu do materiałów budowlanych określa się stężenie promieniotwórcze m.in. izotopu toru Th – 228, natomiast zgodnie z Zał. VIII dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającej dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1 i Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69) izotopem toru, którego stężenie promieniotwórcze w materiałach budowlanych należy określać, jest Th – 232.
Z uwagi na powyższe należy wydać nowe  rozporządzenie wykonujące delegację zawartą w art. 6b ustawy – Prawo atomowe w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Określenie, zgodne z przepisami europejskimi, wykazu materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th 232, sposób dokonywania oznaczeń oraz wartość wskaźnika stężenia promieniotwórczego, o której przekroczeniu informuje się właściwe organy.
Efektem tych zmian będzie zapewnienie nadzoru nad wykorzystaniem materiałów budowlanych zawierających naturalne izotopy promieniotwórcze, co przyczyni się do zwiększenia ochrony radiologicznej osób przebywających w budynkach wybudowanych przy użyciu takich materiałów budowlanych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMŚ Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuHenryk Kowalczyk Minister Środowiska
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry