Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD217
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r.  w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486) wynika bezpośrednio ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski (Dz. U. poz. 1331) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. poz. 1332). Wyżej wymienione rozporządzenia wprowadziły zmiany w podziale terytorialnym kraju, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i polegają na zmianie charakteru dziesięciu jednostek samorządu terytorialnego oraz zmianę nazwy dwóch jednostek. Projektowana regulacja ma charakter wtórny względem ww. rozporządzeń.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie ma na celu wprowadzenie niezbędnych zmian w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r.  w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany te mają na celu osiągnięcia spójności z aktami normatywnymi dotyczącymi podziału terytorialnego kraju, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., zatem w tym samym dniu powinno wejść w życie projektowane rozporządzenie.
Osiągnięcie tego rezultatu przy pomocy działań innych niż działania legislacyjne nie jest możliwe.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrezes GUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes GUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry