Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID270
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z blokadą wydatków budżetu państwa na rok 2019, zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019,
w części 32 – Rolnictwo, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01080 – Działalność badawczo – rozwojowa, obejmującej programy wieloletnie nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, istnieje pilna potrzeba zmian uchwał Rady Ministrów ustanawiających te programy, w celu dostosowania zakresów merytorycznych i finansowych zadań programów wieloletnich na rok 2019 do nowego poziomu wydatków budżetowych.
W przypadku programu wieloletniego, realizowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, pod nazwą „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” następuje redukcja budżetu przeznaczonego na realizację w roku 2019 na poziomie 44%, co oznacza ograniczenie wydatków na finansowanie programu z budżetu państwa z kwoty 7 038 tys. zł do kwoty 3 928 tys. zł (tj. o kwotę 3 110 tys. zł).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokonanie zmiany uchwały nr 222/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. pod nazwą „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” w zakresie określenia harmonogramów prac na rok 2019, zmiany mierników realizacji programu oraz obniżenia poziomu wydatków na rok 2019 o 44% i rekalkulacji wydatków ogólnych na realizację programu.
W części zadań programu dokonane zostaną zmiany merytoryczne do zakresu pozwalającego na zachowanie celu zadań oraz w sposób umożliwiający ich kontynuację w ostatnim roku realizacji programu (tj. rok 2020) oraz pozwalający na łączne podsumowanie wszystkich lat badań.
Proponuje się dokonanie zmian w § 3 ust. 1 uchwały (obniżenie łącznych wydatków z budżetu państwa na realizację Programu do kwoty 30 826 000 zł), w załączniku nr 1 w tabeli Mierniki realizacji Programu (zmiana wartości mierników
w roku 2019) oraz w tabeli Porównanie zakresów merytorycznych Programu 2011–2015 z Programem 2016-2020 – zmiana kwot w poszczególnych obszarach. Ponadto proponowana jest zmiana w rozdziale VII. Charakterystyka obszarów badawczych i zadań programu (zmiany w harmonogramach  niektórych zadań oraz zmiany w kalkulacji kwot na 2019 r. dla podmiotów współpracujących w realizacji zadań programu) oraz zmiana załącznika nr 2 do uchwały przez nadanie mu brzmienia określonego w załączniku nr 1 do projektowanej uchwały.
Efektem nowelizacji będzie możliwość dostosowania zakresów merytorycznych zadań realizowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach do nowego poziomu wydatków budżetowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Romanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2019
do góry