Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD377
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiany w ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie pozwolą rozwiązać przede wszystkim następujące problemy:
1. Aktualnie w strukturze Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego funkcjonuje Zakład Badań Antydopingowych (ZBA), który jest jednym z zaledwie 32 na świecie laboratoriów akredytowanych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). W listopadzie 2017 r. swoje prace zakończyła powołana przez WADA grupa ekspertów, której celem było określenie nowej strategii rozwoju laboratoriów antydopingowych. Owocem jej prac są rekomendacje, które zostaną w 2018 r. (prawdopodobnie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.) uwzględnione w treści Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów. Jednym z kluczowych nowych postanowień Standardu będzie wzmocnienie operacyjnej i finansowej niezależności każdego laboratorium. W przypadku ZBA, jeszcze na gruncie obowiązujących przepisów Standardu, niezależność laboratorium była kwestionowana. Wątpliwości dotyczyły między innymi statusu beneficjenta środków dotacji z budżetu państwa na utrzymanie akredytacji przez ZBA (przyznawanej Instytutowi Sportu na podstawie ówczesnego art. 45 ustawy o sporcie, nie bezpośrednio ZBA) oraz konfliktu interesów w zakresie przedmiotu działalności ZBA oraz Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego (jednym z celów Instytutu jest optymalizacja wyniku w sporcie wyczynowym). Przygotowywane przez WADA zmiany w Standardzie oznaczają, zgodnie z formułowanymi już wcześniej postulatami WADA, konieczność wyodrębnienia Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego, pod rygorem utraty akredytacji lub długotrwałego jej zawieszenia, co również - bez przeprowadzenia stosownym działań naprawczych (w tym legislacyjnych) - prowadzić będzie do jej utraty.
2. Funkcjonujący na podstawie art. 46 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie mechanizm finansowania działalności Zakładu Badań Antydopingowych (ZBA) Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego przewiduje, że minister właściwy do spraw kultury fizycznej może udzielić dotacji celowej, w wysokości określonej w ustawie budżetowej, Instytutowi Sportu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu z siedzibą w Warszawie na zadania związane z utrzymaniem akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej oraz zakup sprzętu służącego do przeprowadzania badań antydopingowych. Środki dotacji służą też pokryciu kosztów analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników pobieranych w toku kontroli antydopingowej i przekazywanych ZBA przez Polską Agencję Antydopingową (POLADA). POLADA nie dysponuje środkami na ten cel w swoim budżecie. Na mocy odrębnego porozumienia, stanowiącego załącznik do umowy dotacyjnej zawieranej między ministrem z Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym, POLADA zobowiązana jest do przekazywania pobranych próbek do analiz ZBA Instytutu. Sytuacja ta rodzi znaczne ryzyko paraliżu polskiego programu kontroli antydopingowej w przypadku zawieszenia akredytacji ZBA przez WADA. Sytuacja taka może być konsekwencją m.in. błędów analitycznych, niezaliczenia testów reakredytacyjnych czy braku realizacji wytycznych po audytach prowadzonych przez WADA. W takim wypadku POLADA nie będzie mogła przekazać pobranych próbek do analizy ZBA, a na ich zlecenie innym laboratoriom nie będzie miała wystarczających środków. Wysokość dotacji podmiotowej dla POLADA jest bowiem ustalana w ustawie budżetowej, a jej maksymalny wymiar wyznaczają przepisy art. 57 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiany w ustawie zmierzają do wydzielenia ze struktury Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego jego komórki organizacyjnej, tj. Zakładu Badań Antydopingowych. Ustawa zakłada utworzenie z tak wyłączonej części instytutu państwowej osoby prawnej - Polskiego Laboratorium Antydopingowego. Określa się zadania Laboratorium, strukturę jego organów, ich kompetencje, a także zasady działania i prowadzenia gospodarki finansowej. Ustawa określa również rolę i zadania tzw. Jednostki ds. Zarządzania Paszportem Zawodnika (ang. Athlete Passport Management Unit, APMU). Obecnie funkcjonuje ona w strukturze Zakładu Badań Antydopingowych, bez wyraźnego wyodrębnienia, co w świetle nowych standardów WADA może doprowadzić do jej likwidacji.
Ustawa przewiduje również rozdzielenie mechanizmu finansowania działalności Polskiego Laboratorium Antydopingowego od finansowania wykonywanych w nim analiz antydopingowych próbek fizjologicznych pobranych w toku kontroli antydopingowej przez POLADA. Zgodnie z założeniami, środki na realizację drugiego z zadań będą uwzględniane w ramach dotacji podmiotowej POLADA. Z kolei Laboratorium obok dotacji podmiotowej ma otrzymywać dotacje celowe na realizację inwestycji (zakup sprzętu analitycznego) oraz na prowadzenie projektów badawczych.
Pozostałe zmiany w ustawie dotyczą:
a. zmiany zakresu regulacji ustawy poprzez uwzględnienie w nim organizacji i zakresu działania Polskiego Laboratorium Antydopingowego;
b. wprowadzenia możliwości udziału w rozprawie lub posiedzeniu Panelu Dyscyplinarnego przy POLADA osoby wyznaczonej przez Dyrektora Agencji w miejsce dotychczasowego pracownika Agencji, co było rozwiązaniem zawężającym (eliminowało ono m.in. możliwość reprezentowania Dyrektora POLADA przez pomoc prawną niezatrudnioną w Agencji);
c. uwzględnienia w zakresie obowiązku badania rocznego sprawozdania finansowego POLADA zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089);
d. uwzględnienia nowego wymogu kwalifikacyjnego dla kontrolerów antydopingowych POLADA w postaci niepełnienia żadnej funkcji w polskim związku sportowym, co jest motywowane chęcią uniknięcia ewentualnych konfliktów interesów w ramach wykonywania zadań przez kontrolerów;
e. rozszerzenia katalogu zadań POLADA, w ramach których Agencja może wykonywać działalność gospodarczą, o usługi świadczone przez Panel Dyscyplinarny działający przy POLADA na rzecz podmiotów innych niż polskie związki sportowe, co koresponduje z zapotrzebowaniem na te usługi.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Widera Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 sierpnia 2018 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 01.10.2018
Rejestr zmian