Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD338
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W funkcjonujących przepisach i rejestrach publicznych brak jest obecnie mechanizmów jednoznacznych relacji pomiędzy obywatelem a jego rodzicami. Zawartość aktów stanu cywilnego nie daje explicite odniesienia do tej relacji, ponieważ gromadzone są imiona i nazwiska oraz nazwiska rodowe rodziców, co nie zawsze daje podstawę do jednoznacznego ustalenia tożsamości rodzica. Powoduje to znaczne ograniczenia przy uszczelnianiu procedur związanych z realizacją programów pomocowych Państwa oraz wywiązywania z obowiązków nałożonych na służby statystyki publicznej.
Regulacje zawarte w ustawie - Prawo o aktach stanu cywilnego dają możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka wyłącznie przy osobistym stawiennictwie w urzędzie przez matkę lub ojca dziecka posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika. Nie ma obecnie możliwości zgłaszania urodzenia dziecka w formie elektronicznej.
Obecnie obowiązująca ustawa o ewidencji ludności nie daje możliwości podmiotom, o których mowa art. 46 ustawy korzystającym z dostępu do rejestru PESEL, zgłaszania niezgodności bezpośrednio do organu, który jest właściwy do ich usunięcia. W związku z tym wszelkie niezgodności zgłaszane są bezpośrednio do ministra prowadzącego rejestr PESEL.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzanym rozwiązaniem jest dodanie numerów PESEL rodziców, o ile zostały im nadane, przy akcie urodzenia osoby. Analogicznie zostanie rozszerzony zakres gromadzonych danych w rejestrze PESEL. Dzięki temu zostaną wprowadzone jednoznaczne relacje pomiędzy osobą a jego rodzicami wpisanymi w akcie urodzenia. Umożliwi to podmiotom korzystającym z danych zgromadzonych w rejestrze PESEL na pobranie tych relacji.
Wprowadzane przepisy umożliwią zgłaszanie urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego. Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika usc zostanie odesłany do osoby zgłaszającej urodzenie odpis aktu urodzenia dziecka oraz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.
Wprowadzane przepisy umożliwią zgłaszanie niezgodności przez organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL bezpośrednio, w formie dokumentu elektronicznego, dedykowaną do tego celu usługą.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 stycznia 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 12.02.2018
Rejestr zmian