Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD278
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529), zwanej dalej „ustawą”. Przedmiotowy przepis upoważnia Radę Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, obliczania minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie rozporządzenia został określony sposób obliczania kwoty minimalnego zwrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu z opcją i opróżnienia mieszkania. Zaproponowany wzór obliczania kwoty minimalnego zwrotu uwzględnia wymienione w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości czynniki, tj.: powierzchnię użytkową mieszkania, wartość początkową kapitału wniesionego przez najemcę, sumę płatności dokonanych przez najemcę oraz aktualną wartość mieszkania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 28.12.2017
Rejestr zmian